Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

09.03.2017 17:00 -

Konieczność uregulowania kwestii dotyczących spisu powszechnego ludności i mieszkań, który na podstawie przepisów UE (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 763/ 2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań) zobowiązuje państwa członkowskie do przeprowadzania takiego spisu raz na 10 lat. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn.zm.) przeprowadzenie spisu powszechnego, w którym nakłada się obowiązek udzielania informacji na osoby fizyczne, wymaga odrębnej ustawy. Celem ustawy jest stworzenie podstawy prawnej do przygotowania, zorganizowania i przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

09.03.2017 17:00 -

W 2011 roku narodowy spis powszechny ludności i mieszkań zrealizowany został w sposób całkowicie zinformatyzowany, przynosząc efekty w postaci lepszej ochrony zebranych danych, bardziej skutecznego monitorowania i kontroli pracy rachmistrzów spisowych oraz bardzo dobrej jakości danych spisowych. Jednocześnie został osiągnięty efekt ograniczenia kosztów spisowych, np. wyeliminowano koszt druku formularzy spisowych. Znaczną część danych pozyskano od gestorów rejestrów i systemów informacyjnych. Zastosowana metoda realizacji spisu okazała się skuteczna i efektywna oraz wygodna dla respondentów, dzięki czemu uzyskano blisko 100% kompletność wyników.
W związku z powyższym spis w 2021 r., tj. narodowy spis powszechny ludności i mieszkań będzie przeprowadzony
w podobny sposób, przy czym wprowadzone zostaną ulepszenia wynikające z nabytego doświadczenia oraz z doskonalenia metod zbierania danych na elektronicznym formularzu z użyciem Internetu poprzez samospis oraz wywiad telefoniczny i wywiad dokonywany przez rachmistrzów.
Przyjmując, że ww. spis powszechny będzie realizowany w podobny i sprawdzony sposób, jak przeprowadzony w roku 2011 należy przyjąć, że koszty pozostaną na tym samym poziomie.
Podczas wstępnych prac przygotowawczych do spisów w 2020 r. i 2021 r. dokonano konsultacji społecznych, zakończone 20 stycznia 2017 r., mających na celu m.in. uzyskanie informacji w sprawie, oczekiwanego przez odbiorców danych statystycznych, zakresu informacyjnego. Uzyskane wyniki konsultacji zostaną poddane dokładnej analizie, a jej wyniki dadzą podstawę ewentualnej modyfikacji zakresu zbieranych informacji., co może skutkować obniżeniem kosztów. Wykorzystanie odpowiednich danych będących w rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej daje szansę na ewentualne, dalsze obniżenie kosztów przeprowadzanych spisów.
Sukcesywne realizowanie badań ankietowych (zawartych w programie badań statystycznych statystyki publicznej), m.in. metodą samospisu, zapoczątkowane w spisach powszechnych z lat 2010-2011, doprowadziło już do umocnienia się tej metody w społecznej świadomości, co pozwala przypuszczać, iż nastąpi znaczące zwiększenie odsetka respondentów wykorzystujących Internet jako metodę realizacji obowiązku spisowego.
Analiza możliwości przeprowadzenia jednocześnie powszechnego spisu rolnego, jak i narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, a tym samym opracowania jednego aktu prawnego, obejmującego oba spisy nie przyniosła pozytywnych efektów. Poza niewątpliwie wspólnymi elementami dotyczącymi struktury organizacyjnej spisów, metody przeprowadzenia spisów i ich promocji, pozostałe aspekty takie jak: terminy przeprowadzenia spisów (spisu rolnego w 2020 r., a spisu ludności i mieszkań w 2021 r,.), zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz sposoby finansowania są zdecydowanie odmienne, co wymusza konieczność rozłącznego realizowania obu spisów i utrzymania odrębnych aktów prawnych. Ponadto, jednoczesne przeprowadzenie spisów jest niezgodne z wytycznymi unijnymi oraz rekomendacjami ONZ, według których spisy rolne powinny być realizowane w latach kończących się na „0”, a spisy ludności i mieszkań w latach kończących się na „1”.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

09.03.2017 17:00 - GUS

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

09.03.2017 17:00 - Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Rodzaj dokumentu

09.03.2017 17:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

09.03.2017 17:00 - GUS

Typ dokumentu

09.03.2017 17:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

09.03.2017 17:00 -

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021


do góry