Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD540
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba opracowania projektu rozporządzenia związana jest z przyjęciem w dniu 28 czerwca 2018 r. przez Radę Ministrów dokumentu rządowego pt.: „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”, na podstawie którego członkowie Rady Ministrów zobowiązani zostali do podjęcia działań zmierzających do zmiany pozostających w zakresie ich właściwości aktów prawnych przewidujących obowiązek stosowania pieczęci lub pieczątek przez ww. podmioty w celu ułatwienia funkcjonowania obywateli, w tym przedsiębiorców w obrocie prawno-gospodarczym.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U.  Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.) przewiduje wymóg stosowania pieczęci przez rzeczoznawców majątkowych. W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zniesienie tego obowiązku.
Zmiana rozporządzenia wynika również z potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia do treści innych obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.). W wyniku nowelizacji tej ustawy dokonanej ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1509) wprowadzono bowiem zmiany w obszarze związanym m.in. z działalnością zawodową w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. W celu zapewnienia spójności przepisów niezbędne jest zatem dokonanie nowelizacji rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja rozporządzenia koncentruje się na zniesieniu prawnego wymogu stosowania pieczęci przez rzeczoznawców majątkowych. Obecnie obowiązek stosowania pieczęci przez rzeczoznawcę majątkowego pojawia się w kontekście podpisywania operatu szacunkowego. Proponuje się, aby operat szacunkowy zawierał podpis rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził oraz naniesione w formie nadruku lub pieczątki imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Spełnienie wymogów formalnych stawianych wobec operatu szacunkowego będzie zatem możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu różnych instrumentów. Jednym z nich będzie użycie pieczątki. Wybór odpowiedniego narzędzia będzie należał do rzeczoznawcy majątkowego. Zaproponowane rozwiązanie zniesie więc normatywny wymóg stosowania pieczęci przez rzeczoznawcę majątkowego, nie wykluczając jednak możliwości jej stosowania, jeżeli będzie to rozwiązanie wygodne (praktyczne). Propozycja z jednej strony realizować będzie wytyczne Rady Ministrów w zakresie deregulacji obowiązku stosowania pieczęci, a z drugiej zapewni odbiorcom wycen nieruchomości możliwość sprawdzenia, czy operat szacunkowy został sporządzony przez osobę do tego uprawnioną.
Pozostałe zmiany zaproponowane w projekcie rozporządzenia mają charakter dostosowujący do obowiązujących przepisów odrębnych ustaw.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2019
do góry