Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUD185
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przewidującego wprowadzenie zmian ustaw. Szczegółowy zakres zmian określa załącznik do ww. uchwały (Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów kompleksowego wsparcia dla rodzin w zakresie m.in.:
- usług wspierających i rehabilitacyjnych przez utworzenie klubów rehabilitacji działających przy warsztatach terapii zajęciowej,
- uprawnienia do zasiłku opiekuńczego osób ubezpieczonych chorobowo w przypadku choroby dziecka do 18 roku życia,
- korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.
Projekt ustawy obejmie również swym zakresem zagadnienia związane z wprowadzeniem standardów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 15 lutego 2017, 12:54
Rejestr zmian