Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID112
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacniacie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Zmiana uchwały nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (wraz z jego aktualizacjami1) jest podyktowana trudną sytuacją w jakiej znaleźli się beneficjenci Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w związku z wprowadzeniem  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-22.
Czasowe zamknięcie bibliotek publicznych i wprowadzone ograniczenia w ich funkcjonowaniu3 spowodowały, że część beneficjentów  Priorytetu 1– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,  znalazło się w trudnej sytuacji finansowej i nie miało możliwości wzięcia udziału w Priorytecie w takim stopniu, jak planowali to na początku 2020 roku. Podejmowane przez samorządy decyzje – uzasadniane sytuacją epidemiologiczną w Polsce, skutkowały tym, że część bibliotek publicznych nie mogła wnieść w ramach Priorytetu 1 - wymaganego wkładu własnego. Z tego powodu beneficjenci albo otrzymali mniejsze dofinansowanie (niewystarczający wkład własny) albo wycofali się w bieżącym roku z udziału w  Priorytecie 1. Projektowana uchwała ma na celu umożliwienie bibliotekom publicznym zakup zdalnych dostępów do książek elektronicznych (bez obowiązku wniesienia wkładu własnego przez beneficjentów) z jednoczesnym wydłużeniem terminu  realizacji tych zadań do dnia 31 grudnia 2020 r. Proponowane rozwiązanie pozwoli zwiększyć dostęp do publikacji w bibliotekach  publicznych w całej Polsce, w tym również do nowości wydawniczych oraz pozwoli na wydatkowanie nierozdysponowanej kwoty przyznanej  w 2020 r. na realizację zadań w ramach NPRCz- Priorytet 1.
W przypadku beneficjentów Priorytetu 2 – Infrastruktura bibliotek 2016-2020 ogłoszenie w Polsce stanu epidemii, spowodowało utrudnienia w terminowej realizacji inwestycji co w konsekwencji może skutkować nie tylko niewydatkowaniem środków z budżetu państwa, ale przede wszystkim brakiem możliwości zakończenia rozpoczętych inwestycji. Może to oznaczać rozwiązanie umów z beneficjentami oraz zwrot (wraz z odsetkami) całej kwoty udzielonego dofinansowania.
Zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wszystkie zadnia muszą zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2020 r.
Proponowana zmiana niniejszej uchwały ma na celu umożliwienie bibliotekom kontynuację zadań w wydłużonym terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. – przy założeniu, że prowadzone inwestycje w roku 2021 będą finansowane wyłączenie z wkładu własnego. Takie rozwiązanie zmniejszy ryzyko niewydatkowania środków z budżetu państwa a przede wszystkim pozwoli beneficjentom na zakończenie rozpoczętych inwestycji.

1 Uchwała nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”; Uchwała nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz Uchwała nr 117/2020 Rady Ministrów z  dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.
2 por. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.)
3 por. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.566, z późn.zm)

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewiduje się wprowadzenie następujących zmian w uchwale:
1) W priorytecie 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
- umożliwienie bibliotekom publicznym zakupu zdalnych dostępów do książek elektronicznych bez obowiązku wniesienia wkładu własnego z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji tych zadań do dnia 31 grudnia 2020 r. 
2) W Priorytecie 2 – Infrastruktura bibliotek 2016-2020
- wydłużenie terminu realizacji zadań do 31 grudnia 2021 r. przy założeniu realizacji zadania wyłącznie z wkładu własnego,
- umożliwienie beneficjentom wydatkowanie środków z wkładu własnego (budżet JST) w roku 2021.
Dodatkowo planowane jest przedłożenie Radzie Ministrów  uzupełnienie do Sprawozdania z realizacji NPRCc w roku 2020 po  zakończeniu Programu tj. do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKDNiS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMagdalena Gawin Podsekretarz Stanu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKDNiS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry