Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD520
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika z faktu, iż na mocy art. 7 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399) upoważnienie ustawowe z art. 23 ust. 10 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu otrzymało nowe brzmienie.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14 (Dz. U. poz. 2405). Zgodnie z wymienionym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw musi stanowić materię ustawową, a regulacje ustawowe w tym zakresie muszą być zupełne i precyzyjne. Dlatego też sprawy związane z kontrolą osobistą, a także przeglądaniem zawartości bagaży i sprawdzaniem ładunków lub bagażu, uregulowane dotychczas w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 733 oraz z 2017 r. poz. 2405), zostały przekazane do uregulowania w ustawie o ABW oraz AW (odpowiednio w art. 23a i w art. 23b). W związku z tym zmianie uległo brzmienie upoważnienia ustawowego do wydania projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów, zawarte w art. 23 ust. 10 ustawy o ABW oraz AW.
Stosownie do art. 15 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399) obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 733 oraz z 2017 r. poz. 2405) zachowa moc do czasu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów określa szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania przez funkcjonariusza ABW czynności:

1) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się;

2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;

4) przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;

5) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom.

Katalog wymienionych powyżej czynności przeprowadzanych i dokumentowanych przez funkcjonariuszy ABW został zawarty w § 1 projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów. Zamieszczony w projekcie katalog czynności, a także warunki przeprowadzania i dokumentowania przez funkcjonariusza ABW ww. czynności opierają się na obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wydania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 733 oraz z 2017 r. poz. 2405), z tym wyjątkiem, że nie obejmują, w przeciwieństwie do obowiązujących przepisów, kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków lub bagażu. Zgodnie bowiem z  wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14 ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw musi stanowić materię ustawową, a regulacje ustawowe w tym zakresie muszą być zupełne i precyzyjne. Dlatego też sprawy związane z kontrolą osobistą, a także przeglądaniem zawartości bagaży i sprawdzaniem ładunków zostały w całości uregulowane w ustawie o ABW oraz AW odpowiednio w art. 23a i w art. 23b.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.06.2019
do góry