BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r9695280985907,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-przeprowadzania-i-dokumentowania.html
2020-11-24, 19:21
Numer projektuRD526
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania niektórych czynności przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Treść art. 14 ust. 10 została zmieniona ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399). Ustawa ta stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14,  w którym stwierdzono niekonstytucyjność art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W wyniku rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące kontroli osobistej oraz przeszukania bagażu zostały usunięte z dotychczasowego aktu wykonawczego i wprowadzone do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Zmiana brzmienia delegacji spowodowała konieczność wydania nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wydawania osobom poleceń określonego zachowania się, legitymowania, zatrzymywania, przeszukania, kontroli osobistej, przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku oraz obserwowania i rejestrowania zdarzeń przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowe brzmienie rozporządzenia utrzymuje w znacznej części dotychczasowe rozwiązania, a najistotniejsze zmiany związane są z usunięciem dotychczasowych przepisów dotyczących dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach lub innych miejscach odprawy podróżnych lub bagażu oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, które stały się materią ustawową.
Projekt rozporządzenia określa szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego czynności:
1) wydawania osobom poleceń określonego zachowania się;
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
3) zatrzymywania osób w trybie i w przypadkach określonych Kodeksie postępowania karnego;
4) przeszukania osób i pomieszczeń w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;
5) obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.08.2019
Rejestr zmian