Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD218
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.). Z uwagi na liczne zmiany tego aktu – w celu zapewnienia jego czytelności – proponuje się wydanie nowego rozporządzenia. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem powiatów, które znajdą się w obszarze czerwonym, znajdzie się w obszarze żółtym.
Dodano przepis, zgodnie z którym warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika turnusu oraz jego opiekuna, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego – przepis ten wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.
Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie przyjęć do hospicjów i na oddziały medycyny paliatywnej. Zdecydowano, że wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku test diagnostyczny finansowany ze środków publicznych wykonywany będzie niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału.
Dodatkowo, w celu ograniczania ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 zdecydowano się na:
1) ograniczenie –  od dnia 17 października 2020 r. – liczby osób (z wyłączeniem obsługi) biorących udział przyjęciach ślubnych, konsolacjach lub przyjęciach komunijnych, a także innych przyjęciach okolicznościowych do:
a) 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego,
b) 75 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (obszar żółty);
2) wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa zarówno dla osób przebywających na obszarze czerwonym, jak i żółtym;
3) ograniczenie możliwości funkcjonowania restauracji, barów i innych podmiotów świadczących usługi gastronomiczne nie dłużej niż do godzinach 6.00-22:00 – w przypadku obszaru czerwonego – z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos;
4) w uzgodnieniu z Komendą Główną Policji:
a) zakazanie, do odwołania, prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu nie tylko dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
b) przywrócenie obowiązku przedstawienia, na żądanie Policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (wynika to z nadużywania przepisu w obecnym brzmieniu),
c) wprowadzenia minimalnej odległości pomiędzy zgromadzeniami w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), która będzie wynosić co najmniej 100 m.
Zwolniono z obowiązku zakrywania ust i nosa nie tylko na terenie lasów, ale także na terenie parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży, gdyż są to miejsca o podobnym charakterze.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Kraska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 października 2020 r. z autopoprawką oraz z uwagami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.10.2020
do góry