Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD109
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na mocy art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1771) dotacje dla podmiotów, na zadania określone w ustawie, przekazywane mogą być do dnia 31 grudnia 2020 r. Ponieważ bez dotowania z budżetu państwa zadań/działań prowadzonych przez podmioty nie uda się zrealizować wszystkich prac likwidacyjno-zabezpieczających oraz niemożliwe będzie prowadzenie prac odwadniających, zachodzi konieczność przedłużenia okresu finansowania zadań realizowanych przez podmioty do końca 2027 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Głównym celem projektu jest zmiana przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1771) polegająca na wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2027 r. udzielania dotacji z budżetu państwa dla następujących podmiotów:
- Kopalni Soli "Bochnia" sp. z o.o.;
- Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.;
- Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu;
- Kopalni Siarki "Machów" S.A. w likwidacji.
W przypadku Centralnej Pompowni „Bolko” zaproponowano, aby od dnia 1 stycznia 2021 r. środki na realizację zadania kierowane były do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., której Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (CZOK) prowadzi działania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym. W Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego, jednym z zadań przewidzianych do zrealizowania jest uproszczenie systemu odwadniania poprzez przejęcie przez SRK S.A. zadań realizowanych obecnie przez CP „Bolko”. Ponadto, w projekcie ustawy wprowadzono przepis, na podstawie którego SRK S.A. zostanie przyznana dotacja na sfinansowanie zakupu składników majątku CP „Bolko”.
Pozostałe zmiany w ustawie mają charakter porządkowy, dostosowujący do rzeczywistych warunków

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu MAP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Sasin Minister Aktywów Państwowych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM MAP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.07.2020
do góry