Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUA43
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przez wiele lat podstawowym problemem polskiego mieszkalnictwa był statystyczny niedobór mieszkań. Od 2016 r. Rząd podjął zatem szereg działań legislacyjnych w celu redukcji barier prawnych, które ograniczają rozwój mieszkalnictwa, w szczególności dostępność mieszkań na wynajem dla osób o przeciętnych i niskich dochodach. Rozwiązaniu przedstawionych wyżej problemów miały służyć m.in. regulacje przyjęte w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz, 1529 z późn.). Ustawa przewidywała zwiększenie podaży mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach przez bezpośrednią aktywność inwestycyjną realizowaną w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa w ramach systemu wynajmu mieszkań, w tym z opcją docelowego przeniesienia prawa własności. Koordynatorem tych procesów i zarządcą nieruchomości ustanowiono państwową osobę prawną - Krajowy Zasób Nieruchomości (dalej „KZN”). Jednakże instrumenty prawne przewidziane w ustawie okazały się niewystarczające, aby sprawnie przekazywać grunty na realizację inwestycji mieszkaniowych.
Większość nieruchomości ujętych w przekazanych do KZN przez starostów oraz wybrane agencje Skarbu Państwa wykazach, okazała się są nieprzydatna dla realizacji celów ustawowych KZN. Dodatkowo nieefektywne okazały się rozwiązania ustawy w zakresie wykorzystywania pozyskanych przez KZN nieruchomości do budowy niskoczynszowych mieszkań przez deweloperów, którzy nie są zainteresowani pełnieniem funkcji operatora mieszkaniowego.
Mając na uwadze powyższe problemy konieczna jest nowelizacja obowiązujących przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, w celu usprawnienia mechanizmów przekazywania i wykorzystywania gruntów publicznych pod inwestycje mieszkaniowe, w tym zaangażowanie nowych podmiotów' w rozwój budownictwa mieszkaniowego. Projekt nowelizacji ustawy jest dopełnieniem większego pakietu działań mających na celu wsparcie budownictwa mieszkaniowego dostępnego dla osób o niskich i przeciętnych dochodach. Jednym z tych elementów jest ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496), która redukuje bariery prawne ograniczające rozwój mieszkalnictwa ze szczególnym uwzględnieniem barier planistycznych. Kolejnym elementem jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz, U, poz. 1540) wprowadzająca dopłaty do czynszów najmu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zasadniczym celem proponowanych rozwiązań jest zwiększenie podaży gruntów, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane przez KZN. W projekcie zaproponowano zatem rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości (stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste) jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub instytutów badawczych. Zaproponowano przekazywanie do KZN wykazu nieruchomości spółek Skarbu Państwa oraz instytutów badawczych. W zamian za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej nieruchomości. Jednocześnie nowelizacja przewiduje wyłączenie stosowania ustawy w odniesieniu do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.
W ramach proponowanych rozwiązań zasadnym jest zapewnienie udziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego w dochodach uzyskanych ze zbycia nieruchomości przejętych od tych podmiotów do Zasobu. Zaproponowano, aby w przypadku zbycia nieruchomości przejętej od KOWR i AMW KZN wypłacał tym podmiotom kwotę odpowiadającą 90% dochodów uzyskanych ze zbycia lub udostępnienia tej nieruchomości. W celu usprawnienia sporządzania wykazów nieruchomości zaproponowano, aby w wykazach nie były ujmowane nieruchomości, które z racji funkcji i przeznaczenia, nie mogą zostać wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego, np. grunty zajęte przez pas drogowy lub pokryte wodami. Ponadto zaproponowano zmiany zakresu informacji o nieruchomościach ujętych w wykazach.
Zasadniczą zmianą jest rezygnacja z ograniczenia stosowania rozwiązań zawartych w ustawie wyłącznie do mieszkań o czynszu normowanym. Wysokość czynszu powinna być elastyczna w zależności od specyfiki danej inwestycji. Ponadto konieczne jest powiększenie dopuszczalnych sposobów gospodarowania nieruchomościami należącymi do Zasobu, przy zachowaniu możliwości kontroli i egzekwowania zobowiązań od podmiotów, którym nieruchomości zostaną udostępnione. Nowelizacja przewiduje możliwość wnoszenia nieruchomości do spółek z udziałem innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz dokonywanie nieruchomościami wpłat na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1355). Projekt ustawy przewiduje również możliwość udostępnienia nieruchomości na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zaproponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia podaży mieszkań w tym tych o umiarkowanych cenach i czynszach przez bezpośrednią aktywność inwestycyjną, realizowaną w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa, w ramach systemu wynajmu mieszkań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.03.2019
Rejestr zmian