Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD446
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zmiany rozporządzenia o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej wynika z planowanej modernizacji funkcjonalności systemu. Szeroko zakrojony rozwój portalu ma na celu ułatwienie korzystania z zasobów informacyjnych różnym grupom odbiorców. Projekt nowelizacji zakłada dodanie do funkcjonalności portalu wymianę komunikacji elektronicznej użytkownika z administratorem systemu, w celu umożliwienia m.in. zgłaszania propozycji dodania nowych zasobów informacyjnych, nowych aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego. Bezpośredni kontakt użytkowników systemu z administratorem portalu i jego dostawcą będzie miał wpływ na użyteczność i wykorzystanie zasobów informacyjnych już udostępnionych, a także kolejnych zasobów zaplanowanych do udostępnienia. Rozwiązanie powstaje w ramach projektu „Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana przedmiotowego rozporządzenia polegać będzie na dodaniu do § 3 w ust. 2 pkt 6 zapisu, który to umożliwi obywatelom zgłaszanie propozycji dodania nowych zasobów informacyjnych, nowych aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego. Komunikacja użytkowników systemu z administratorem portalu lub dostawcą będzie dokonywana poprzez środki komunikacji elektronicznej. Ponadto, w § 3 dodany zostanie ust. 6, nakładający konieczność podania przez użytkownika portalu adresu jego poczty elektronicznej, który jest niezbędny do wykorzystania  ww. komunikacji elektronicznej z administratorem portalu lub dostawcą.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 03.06.2019
Rejestr zmian