Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC60
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106), wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach podatkowych rozwiązań przewidzianych w pakiecie VAT e-commerce, których celem jest pokonanie barier, w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C), jak ogłoszono m.in. w komunikacie Komisji z 2015 r. „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” oraz w komunikacie w sprawie planu działania w sprawie podatku VAT „W kierunku jednolitego obszaru VAT w UE - Czas na decyzję”. Trzon tego pakietu stanowią dyrektywy nowelizujące dyrektywę 2006/112/WE (dyrektywa VAT):
1. dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE
i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, s. 7),
2. dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE
w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 z 2.12.2019, s. 1).

Znacząca część sprzedaży towarów do konsumentów w UE, zarówno w ramach obrotu pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w odniesieniu do towarów sprowadzanych do Unii z państw trzecich, dokonywana jest za pośrednictwem interfejsów elektronicznych, takich jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki (tj. urządzenie lub oprogramowanie), dalej: „interfejsy elektroniczne”, często z wykorzystaniem zlokalizowanych na terytorium UE magazynów zapewniających kompleksową obsługę logistyczną (tzw. magazyny typu fulfilment warehouse). Głównym problemem, który mają rozwiązać implementowane dyrektywy, jest niezadowalająca efektywność poboru VAT, a przy tym relatywnie duże obciążenia administracyjne i koszty ciążące na przedsiębiorcach oraz administracji skarbowej w związku z rozliczaniem podatku należnego od ww. transakcji i weryfikowaniem prawidłowości tego rozliczania. Wynika to w szczególności z faktu, że w znacznej mierze tego rodzaju sprzedaż jest prowadzona przez bardzo liczną grupę przedsiębiorców nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE. Stąd, jak pokazuje dotychczasowa praktyka, w wielu państwach członkowskich występują trudności z zapewnieniem prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez takich przedsiębiorców.
Zmiany zakładają uproszczenie obowiązków w zakresie VAT związanych z dostawą towarów  i  świadczeniem usług innych niż telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, dokonanymi przez Internet na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów).
Podatnicy powinni mieć możliwość rozliczania dla celów VAT tych transakcji dokonywanych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT (konsumentów) w wielu krajach UE za pośrednictwem deklaracji VAT składanej tylko w jednym państwie członkowskim (tzw. państwie członkowskim identyfikacji).
Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o VAT projekt ustawy przewiduje również zmiany między innymi w:
- ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i  płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170),
- ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.).

Projekt ten zawiera środki, które będą miały wpływ na handel elektroniczny od 1 lipca 2021 r. Środki te mają przede wszystkim na celu zwalczanie oszustw związanych z VAT i uszczelnienie poboru VAT w tym obszarze, a także wprowadzenie ułatwień w rozliczaniu VAT w związku z prowadzeniem przez Internet transgranicznej sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów w UE.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najważniejsze zmiany proponowane do wprowadzenia w projekcie ustawy:
- zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz wprowadzenia odpowiednich zmian do dotychczasowych przepisów dotyczących tzw. sprzedaży wysyłkowej;
- zdefiniowanie pojęcia sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich;
- rozszerzenie i modyfikację procedury szczególnej MOSS, stosowanej obecnie do usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na:

  1. inne usługi świadczone na rzecz konsumentów,
  2. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, oraz
  3. dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy,
    poprzez stworzenie tzw. procedury szczególnej One Stop Shop (OSS).

- nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej):

  1. sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów, lub
  2. dostawę towarów na terytorium UE dokonywaną przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów;

- rozszerzenie uproszczenia w postaci tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS - ta procedura umożliwia deklarowanie i rozliczanie VAT z tytułu określonych transakcji o charakterze transgranicznym w państwie członkowskim siedziby (identyfikacji) usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego, bez konieczności rejestrowania się i wykonywania tych obowiązków w kraju usługobiorcy) na sprzedaż na odległość  towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro na rzecz unijnych konsumentów (tzw. Importowy One Stop Shop – IOSS);
- wprowadzenie (gdy nie stosuje się IOSS), uproszczonej procedury rozliczania VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. uregulowania szczególne), która będzie dostępna dla podmiotów zgłaszających towary organom celnym (operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe np. kurierów, operatorów pocztowych), zobligowanych do poboru podatku VAT od osób, dla których towary są przeznaczone i zapłaty tego podatku w deklaracji miesięcznej;
- uchylenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro;
- wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS;
- nałożenie na podatników ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego dokonywanie na terytorium UE określonych dostaw towarów i świadczenie określonych usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) obowiązku prowadzenia i udostępniania na żądanie właściwemu organowi podatkowemu ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych ułatwianych transakcji i dokonujących je podmiotów.

Wdrożenie powyższych rozwiązań ma przyczynić się do:
- wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze e-handlu z podmiotami z krajów trzecich poprzez m.in.:

  1. zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 EUR we wszystkich państwach członkowskich oraz
  2. objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem poboru i zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem;

 - pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów /usług w miejscu ich konsumpcji, co oznacza, że przychody z VAT zasilać będą budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru /usługi;
- zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT w zakresie transgranicznego handlu elektronicznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Sarnowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry