Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD363
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach ma na celu zmianę przepisu art. 65 w zakresie art. 15 ust. 1 pkt 1 aktualnie obowiązującej ustawy dotyczącego terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.
Na ostatnim etapie prac parlamentarnych nad ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453) został wprowadzony zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego (art. 15 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Zgodnie z art. 65 tej ustawy powyższy zakaz miał wejść w życie po upływie 2 lat od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 12 sierpnia 2008 r. Termin wejścia w życie ww. zakazu został jednak ponownie przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz. U. poz. 899), a kolejną zmianę terminu wejścia w życie wprowadzono ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz. U. poz. 1007), ostatnią zmianę terminu wejścia w życie zakazu wprowadzono ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz. U. poz. 2034), zgodnie z którą zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego będzie obowiązywał z dniem 1 stycznia 2019 r.
W Polsce, podobnie jak w większości krajów strefy umiarkowanej, występuje niedobór białka paszowego, a podaż z produkcji krajowej materiałów paszowych od lat nie pokrywa krajowego zapotrzebowania na białko paszowe. W Polsce deficyt białka paszowego wynosi ok. 2 mln ton.
Bezpieczeństwo żywnościowe w zakresie białka paszowego jest celem nadrzędnym polityki gospo­darczej każdego kraju, stąd wymaga zapewnienia zróżnicowanych i pewnych źródeł jego pozyskiwania.
Należy podkreślić, że przedmiotowy zakaz, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. przyczyniłby się do pogorszenia konkurencyjności produkcji zwierzęcej i wzrostu cen żywności, zwłaszcza mięsa drobiowego,wieprzowego oraz jaj.  Polska jest bardzo konkurencyjnym producentem kurcząt rzeźnych w Unii Europejskiej, ale szacowany wzrost kosztów produkcji z tytułu zakazu stosowania pasz GMO znacznie zmniejszy naszą konkurencyjność cenowo-kosztową. Następstwem może być nie tylko zahamowanie dynamicznego rozwoju drobiarstwa, ale nawet jego znaczący spadek produkcji.   

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przesuwa na dzień 1 stycznia 2024 r. termin wejścia w życie ww. zakazu, który zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach  ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 lutego 2018 r. została podjęta decyzja o zmianie art. 65 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4, polegająca na przesunięciu terminu wejścia w życie o 5 lat  przedmiotowego zakazu tj. na dzień 1 stycznia 2024 r.

Przesunięcie terminu wejścia w życie ww. zakazu umożliwi:
- realizację wypracowanego przez Zespół ds. alternatywnych źródeł białka Programu zastępowania białka soi genetycznie zmodyfikowanej. Na podstawie wniosków z realizacji przedmiotowego programu podjęte zostaną dalsze kroki dotyczące zmiany ustawy o paszach w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
- kontynuację oraz zapoznanie się z wynikami programu wieloletniego na lata 2016-2020 „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”,
- inicjowania na forum UE działań w zakresie uregulowania na poziomie UE jednolitego podejścia do zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych,
- kontynuację wsparcia finansowego dla rolników ze środków przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w formie płatności do roślin białkowych,
- wyciagnięcie wniosków z analizy trendów upodobań i rekomendacji konsumentów co do wyboru żywności wyprodukowanej ze zwierząt lub pochodzącej od zwierząt, do żywienia których nie stosowano pasz genetycznie zmodyfikowanych, które stanowić będą podstawę do podjęcia w przyszłości kroków dotyczących zmiany ustawy o paszach w zakresie art. 65 w odniesieniu do art. 15 ust. 1 pkt 4,
- zastosowanie w żywieniu zwierząt białka z owadów, które jest od dnia 1 lipca 2017 r. dopuszczone przez Komisję Europejską do stosowania w żywieniu zwierząt akwakultury, a od dnia 1 stycznia 2018 r. jest ono dopuszczone do stosowania w żywieniu ludzi,
- uzyskanie niezbędnych ilości krajowego białka paszowego, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie dużego przemysłu paszowego (np. jednorodne partie, wielkości  partii),
- zastąpienie 0,5 mln ton importowanej soi paszami produkcji krajowej, która wymaga rezygnacji z eksportu śruty rzepakowej oraz zwiększenia krajowej produkcji roślin strączkowych do 800 -1000 tys. ton. Wymaga to zwiększenia powierzchni uprawy strączkowych (przynajmniej 500 tys. ha) i przekonania przemysłu paszowego oraz hodowców do pasz z udziałem roślin strączkowych. Byłoby to korzystne dla polskiego rolnictwa, ze względu na rolę roślin strączkowych w płodozmianie i ich następcze działanie plonotwórcze. Wymaga to jednak działań w dłuższym okresie czasu oraz wspierania nie tylko rolników, ale również zaangażowania nauki w przyspieszenie postępu genetycznego, rozwój technologii uprawy i analiz ekonomicznych dla poprawy opłacalności ich uprawy,
- kontynuację realizacji programu wieloletniego na lata 2016-2020 „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Hodowla roślin strączkowych.

Wprowadzona zmiana w art. 65 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4, polegająca na przesunięciu terminu wejścia w życie o 4 lata przedmiotowego zakazu nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.07.2018
Rejestr zmian