Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD363
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach ma na celu zmianę przepisu art. 65 w zakresie art. 15 ust. 1 pkt 1 aktualnie obowiązującej ustawy dotyczącego terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.
Na ostatnim etapie prac parlamentarnych nad ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 r. poz. 453) został wprowadzony zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego (art. 15 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Zgodnie z art. 65 tej ustawy powyższy zakaz miał wejść w życie po upływie 2 lat od dnia jej ogłoszenia, tj. od dnia 12 sierpnia 2008 r. Termin wejścia w życie ww. zakazu został jednak ponownie przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz. U. poz. 899), a kolejną zmianę terminu wejścia w życie wprowadzono ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz. U. poz. 1007), ostatnią zmianę terminu wejścia w życie zakazu wprowadzono ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o paszach (Dz. U. poz. 2034), zgodnie z którą zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego będzie obowiązywał z dniem 1 stycznia 2019 r.
W Polsce, podobnie jak w większości krajów strefy umiarkowanej, występuje niedobór białka paszowego, a podaż z produkcji krajowej materiałów paszowych od lat nie pokrywa krajowego zapotrzebowania na białko paszowe. W Polsce deficyt białka paszowego wynosi ok. 2 mln ton.
Bezpieczeństwo żywnościowe w zakresie białka paszowego jest celem nadrzędnym polityki gospo­darczej każdego kraju, stąd wymaga zapewnienia zróżnicowanych i pewnych źródeł jego pozyskiwania.
Należy podkreślić, że przedmiotowy zakaz, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. przyczyniłby się do pogorszenia konkurencyjności produkcji zwierzęcej i wzrostu cen żywności, zwłaszcza mięsa drobiowego,wieprzowego oraz jaj.  Polska jest bardzo konkurencyjnym producentem kurcząt rzeźnych w Unii Europejskiej, ale szacowany wzrost kosztów produkcji z tytułu zakazu stosowania pasz GMO znacznie zmniejszy naszą konkurencyjność cenowo-kosztową. Następstwem może być nie tylko zahamowanie dynamicznego rozwoju drobiarstwa, ale nawet jego znaczący spadek produkcji.   

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przesuwa na dzień 1 stycznia 2024 r. termin wejścia w życie ww. zakazu, który zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach  ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 25 lutego 2018 r. została podjęta decyzja o zmianie art. 65 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4, polegająca na przesunięciu terminu wejścia w życie o 5 lat  przedmiotowego zakazu tj. na dzień 1 stycznia 2024 r.

Przesunięcie terminu wejścia w życie ww. zakazu umożliwi:
- realizację wypracowanego przez Zespół ds. alternatywnych źródeł białka Programu zastępowania białka soi genetycznie zmodyfikowanej. Na podstawie wniosków z realizacji przedmiotowego programu podjęte zostaną dalsze kroki dotyczące zmiany ustawy o paszach w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
- kontynuację oraz zapoznanie się z wynikami programu wieloletniego na lata 2016-2020 „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”,
- inicjowania na forum UE działań w zakresie uregulowania na poziomie UE jednolitego podejścia do zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych,
- kontynuację wsparcia finansowego dla rolników ze środków przeznaczonych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej w formie płatności do roślin białkowych,
- wyciagnięcie wniosków z analizy trendów upodobań i rekomendacji konsumentów co do wyboru żywności wyprodukowanej ze zwierząt lub pochodzącej od zwierząt, do żywienia których nie stosowano pasz genetycznie zmodyfikowanych, które stanowić będą podstawę do podjęcia w przyszłości kroków dotyczących zmiany ustawy o paszach w zakresie art. 65 w odniesieniu do art. 15 ust. 1 pkt 4,
- zastosowanie w żywieniu zwierząt białka z owadów, które jest od dnia 1 lipca 2017 r. dopuszczone przez Komisję Europejską do stosowania w żywieniu zwierząt akwakultury, a od dnia 1 stycznia 2018 r. jest ono dopuszczone do stosowania w żywieniu ludzi,
- uzyskanie niezbędnych ilości krajowego białka paszowego, które mogłyby wzbudzić zainteresowanie dużego przemysłu paszowego (np. jednorodne partie, wielkości  partii),
- zastąpienie 0,5 mln ton importowanej soi paszami produkcji krajowej, która wymaga rezygnacji z eksportu śruty rzepakowej oraz zwiększenia krajowej produkcji roślin strączkowych do 800 -1000 tys. ton. Wymaga to zwiększenia powierzchni uprawy strączkowych (przynajmniej 500 tys. ha) i przekonania przemysłu paszowego oraz hodowców do pasz z udziałem roślin strączkowych. Byłoby to korzystne dla polskiego rolnictwa, ze względu na rolę roślin strączkowych w płodozmianie i ich następcze działanie plonotwórcze. Wymaga to jednak działań w dłuższym okresie czasu oraz wspierania nie tylko rolników, ale również zaangażowania nauki w przyspieszenie postępu genetycznego, rozwój technologii uprawy i analiz ekonomicznych dla poprawy opłacalności ich uprawy,
- kontynuację realizacji programu wieloletniego na lata 2016-2020 „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Hodowla roślin strączkowych.

Wprowadzona zmiana w art. 65 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach w zakresie dotyczącym art. 15 ust. 1 pkt 4, polegająca na przesunięciu terminu wejścia w życie o 4 lata przedmiotowego zakazu nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSzymon Giżyński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.11.2018
Rejestr zmian