Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUC84
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie skutecznego i bezpiecznego doręczania pism sądowych i administracyjnych na zliberalizowanym rynku pocztowym, a tym samym zapewnienie sprawnego prowadzenia procedur sądowych i administracyjnych przez sądy, prokuratury i organy administracji państwowej, z uwzględnieniem prawa uczestników postępowania do otrzymywania drogą pocztową rzetelnej informacji na każdym etapie postępowania, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji.
Jak wykazała praktyka pierwszych lat funkcjonowania ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz 1113, z późn. zm.), zasady zliberalizowanego rynku pocztowego nie sprawdziły się w pełni w odniesieniu do doręczania pism sądowych i prokuratorskich. Odnotowano szereg nieprawidłowości w doręczaniu tego rodzaju pism przez operatora prywatnego realizującego zamówienie na te usługi w latach 2014 – 2015, na podstawie wygranego przetargu. Zapewnienie sprawnego, skutecznego i bezpiecznego doręczania pism sądowych wymaga powierzenia tego zadania operatorowi wyznaczonemu, który z uwagi na wymogi, jakie spełnia  w związku z realizacją obowiązku świadczenia usług powszechnych (odpowiednie procedury, infrastrukturę i zasoby ludzkie a także świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) jest tego najlepszym gwarantem.
Powierzenie doręczania przesyłek poleconych w procedurach sądowych lub administracyjnych wyznaczonemu przez państwo członkowskie podmiotowi lub podmiotom jest dopuszczone przepisami Art. 8 i recital 20 Dyrektywy 97/67 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, z powodów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się nowelizację ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe polegającą na dodaniu nowego art. 17a, zgodnie z którym doręczanie przesyłek poleconych w postępowaniach sądowych i administracyjnych powierzone będzie operatorowi wyznaczonemu.
Projekt ustawy przewiduje także zmiany w ustawach określających szczególny tryb doręczeń pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych tj. kpa, kpc, kpk, Ordynacja podatkowa, Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi, których równoległe wprowadzenie jest warunkiem skuteczności proponowanego rozwiązania.
Konsekwencją proponowanej nowelizacji –Prawa pocztowego będzie stosowanie dwóch rodzajów procedur :
1. tryb niekonkurencyjny („z wolnej ręki”) w odniesieniu do zamówień na doręczanie przesyłek poleconych w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
2. tryby konkurencyjne w odniesieniu do pozostałej korespondencji sądów, prokuratur, urzędów itp.

Projektowana zmiana przepisów ustawowych będzie pociągała za sobą konieczność nowelizacji aktów wykonawczych wydanych na podstawie art 132 § 2 k.p.c  oraz art. 141 k.p.k.  Są to:
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1391).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 18 stycznia 2017, 12:48
Rejestr zmian