Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUC84
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie skutecznego i bezpiecznego doręczania pism sądowych i administracyjnych na zliberalizowanym rynku pocztowym, a tym samym zapewnienie sprawnego prowadzenia procedur sądowych i administracyjnych przez sądy, prokuratury i organy administracji państwowej, z uwzględnieniem prawa uczestników postępowania do otrzymywania drogą pocztową rzetelnej informacji na każdym etapie postępowania, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji.
Jak wykazała praktyka pierwszych lat funkcjonowania ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.), zasady zliberalizowanego rynku pocztowego nie sprawdziły się w pełni w odniesieniu do doręczania pism sądowych i prokuratorskich. Odnotowano szereg nieprawidłowości w doręczaniu tego rodzaju pism przez operatora prywatnego realizującego zamówienie na te usługi w latach 2014 – 2015, na podstawie wygranego przetargu. Zapewnienie sprawnego, skutecznego i bezpiecznego doręczania pism sądowych wymaga powierzenia tego zadania operatorowi wyznaczonemu, który z uwagi na wymogi, jakie spełnia  w związku z realizacją obowiązku świadczenia usług powszechnych (odpowiednie procedury, infrastrukturę i zasoby ludzkie a także świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167) jest tego najlepszym gwarantem.
Powierzenie doręczania przesyłek poleconych w procedurach sądowych lub administracyjnych wyznaczonemu przez państwo członkowskie podmiotowi lub podmiotom jest dopuszczone przepisami Art. 8 i recital 20 Dyrektywy 97/67 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług , z powodów związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.
Ponadto, w celu ograniczenia możliwości nadużyć po stronie klientów z tytułu dochodzenia roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych niebędących powszechnymi, w szczególności w odniesieniu do przesyłek utraconych, proponuje się nowelizację przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  określających odpowiedzialność operatorów pocztowych w zakresie:
- utraty przesyłek z korespondencją,
- utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia przesyłki rejestrowanej niebędącej przesyłką z korespondencją
poprzez zawężenie odpowiedzialności do przesyłek rejestrowanych, tj. przyjmowanych przez operatora i doręczanych za pokwitowaniem odbioru (obecnie odpowiedzialność ta dotyczy także przesyłek zwykłych). Dzięki temu rozwiązaniu operator pocztowy będzie miał możliwość weryfikacji faktu nadania reklamowanej przesyłki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się nowelizację ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe polegającą na dodaniu nowego art. 17a, zgodnie z którym doręczanie przesyłek poleconych w postępowaniach sądowych i administracyjnych powierzone będzie operatorowi wyznaczonemu.
Projekt ustawy przewiduje także zmiany w ustawach określających szczególny tryb doręczeń pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych tj. Kodeks postepowania administracyjnego,, Kodeks postępowania cywilnego,, Kodeks postepowania Karnego, Ordynacja podatkowa, Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi, których równoległe wprowadzenie jest warunkiem skuteczności proponowanego rozwiązania.
Konsekwencją proponowanej nowelizacji ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe będzie stosowanie dwóch rodzajów procedur przetargowych :
1. tryb niekonkurencyjny („z wolnej ręki”) w odniesieniu do zamówień na doręczanie przesyłek poleconych w postępowaniu sądowym i administracyjnym,
2. tryby konkurencyjne w odniesieniu do pozostałej korespondencji sądów, prokuratur, urzędów itp.
Projektowana zmiana przepisów ustawowych będzie pociągała za sobą konieczność nowelizacji aktów wykonawczych wydanych na podstawie art 132 § 2 k.p.c  oraz art. 141 k.p.k.  Są to:
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1391)
Proponuje się nowelizację przepisów art. 88 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe określających odpowiedzialność operatorów pocztowych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług pocztowych niebędących powszechnymi w zakresie utraty, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki polegającą na zawężeniu odpowiedzialności:
- za utratę przesyłek z korespondencją (pkt 3),
- za utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie przesyłki rejestrowanej niebędącej przesyłką z korespondencją
(pkt 1).
do przesyłek rejestrowanych, tj. przyjmowanych przez operatora i doręczanych za pokwitowaniem odbioru.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Smoliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 16 lutego 2018, 08:46
Rejestr zmian