Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD110
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt stanowi realizację postanowień art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483), a także art. 139 ust. 1 oraz art. 141 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). W związku z wybuchem pandemii Covid-19 i koniecznością podjęcia działań mających na celu zwalczanie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na mocy pakietu działań systemowych składających się na tzw. tarczę antykryzysową został wprowadzony szereg rozwiązań na potrzeby przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym związanym z pandemią. Jej skutki jak i podjęte działania mają istotny wpływ na dochody i wydatki budżetu państwa, dlatego też niezbędne stało się podjęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Opracowanie i przedstawienie Sejmowi RP projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.
Zmiany wprowadzone nowelizacją będą odnosić się tylko do realizacji budżetu w 2020 r. z uwzględnieniem skutków zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej wynikających z już podjętych działań (wdrożonych specustaw dot. COVID-19) oraz uwzględnienia dodatkowych skutków wydatkowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSebastian Skuza Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry