Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD209
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ze względu na popularność programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej i liczbę składanych wniosków, a przede wszystkim na rosnącą wysokość kwoty przeznaczonej na to zadanie, wskazane jest unormowanie na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących zasad i trybu przyznawania dofinansowania, w tym wskazanie podmiotu współpracującego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy realizacji zadania dotyczącego dofinansowania.  Zgodnie z założeniami programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej prowadzonych przez płatników składek, płatnicy składek składają do ZUS wnioski o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego działań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy. Złożone wnioski podlegają ocenie merytorycznej przez specjalistów posiadających niezbędną wiedzę. W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi składanych wniosków zasadnym jest, by zadania związane z oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie oraz oceną realizacji projektów były realizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy jako jednostkę mającą status państwowego instytutu badawczego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się wprowadzenie przepisów:
- określających kwoty wydatków na prewencję wypadkową w wysokości 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe,
- wskazujących podmiot wspomagający ZUS w realizacji zadania dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek tj. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB),
- określających warunki, które musi spełnić płatnik składek, by ubiegać się o dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej oraz sposób występowania do ZUS o dofinansowanie,
- określających zasady oceny wniosku przez ZUS oraz przypadków, w których płatnik składek jest zobowiązany do zwrotu przyznanego dofinansowania,
- określających zasady współpracy pomiędzy ZUS a CIOP-PIB oraz zadań CIOP-PIB w zakresie oceny merytorycznej wniosku, kontroli projektu w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu oraz kontroli trwałości projektu,
- zawierających upoważnienie do wydania rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym określi się sposób prowadzenia działalności związanej z dofinansowaniem działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w tym: sposób ustalania wysokości dofinansowania, rodzaj obszarów technicznych podlegających dofinansowaniu, termin składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny merytorycznych wniosków o dofinansowanie, terminy dokonywania oceny i kontroli projektów, warunki zawarcia umowy o dofinansowanie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.08.2017
Rejestr zmian