Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD536
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów na podstawie delegacji z art. 5 ust. 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wynika ze zmiany wprowadzonej w powyższym przepisie ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, w wyniku której obecnie Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji, uwzględniając konieczność ochrony interesów Skarbu Państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ze względu na szczególny charakter mienia państwowego Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa szczegółowe zasady gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ze szczególnym uwzględnieniem wyłaniania z tego mienia majątku zbędnego i zużytego oraz postępowania z takim majątkiem. Projekt określa dwie podstawowe ogólne zasady gospodarowania składnikami majątku jednostki. Po pierwsze zobowiązuje jednostkę do wykorzystywania składników majątku ruchomego dla realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania nimi w sposób oszczędny i racjonalny. Ponadto projekt zobowiązuje jednostki do utrzymania majątku w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia oraz do zapewnienia nad nimi efektywnego nadzoru. W projekcie rozporządzenia przyjęto, że jednostka dokonuje sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego o wartości przekraczającej wartość 1 200 złotych w trybie:
1. przetargu publicznego,
2. publicznego zaproszenia do negocjacji albo
3. aukcji.

Określone zostały szczegółowe zasady sprzedaży składników rzeczowego majątku ruchomego przez jednostkę we wskazanych powyżej trybach. Projekt rozporządzenia określa także przypadki i zasady nieodpłatnego przekazywania składników rzeczowego majątku ruchomego innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego, jak również instytucji gospodarki budżetowe. W projekcie rozporządzenia uregulowane zostały także zasady likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.10.2019
do góry