Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID252
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z informacją Ministra Finansów o konieczności dokonania blokady wydatków budżetu państwa na rok 2019 w trybie przepisów art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w tym w części budżetowej 32 – Rolnictwo, w dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo, w rozdziale 01080 – Działalność badawczo – rozwojowa, obejmującej programy wieloletnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba zmian przedmiotowych uchwał Rady Ministrów w celu dostosowania zakresów merytorycznych zadań programów wieloletnich na rok 2019 do nowego poziomu wydatków budżetowych w 2019 r.
W przypadku programu wieloletniego realizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy pod nazwą „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”, następuje redukcja budżetu przeznaczonego na realizację w roku 2019 na poziomie 39%, co oznacza ograniczenie wydatków finansowania programu z budżetu państwa z kwoty 9 557 tys. zł do kwoty 5 837 tys. zł
(tj. o kwotę 3 720 tys. zł).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały nr  21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje” w zakresie określenia harmonogramów prac na rok 2019, zmiany mierników realizacji programu oraz obniżenia poziomu wydatków na rok 2019 o 39% i rekalkulacji wydatków ogólnych na program.
W każdym zadaniu programu realizowanym w bieżącym roku dokonane zostaną zmiany merytoryczne umożliwiające ich wykonanie w ostatnim roku realizacji programu, tj. roku 2019, w stosunku do obniżonego poziomu finansowania.
Proponuje się dokonanie zmian w § 3 ust. 1 uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego do kwoty 43 835 000 zł), w załączniku nr 1 do uchwały nr 21/2015 osiągniętych w 2019 celów badania w poszczególnych zadaniach programu oraz zmianę mierników monitorowania realizacji prac programu wieloletniego (zmiana docelowa wartości mierników w roku 2019).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 października 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2019
do góry