Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID242
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały jest rozszerzenie zakresu wsparcia finansowego udzielanego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–-2019 –„Aktywna tablica” (zwanego dalej „Programem”), ustanowionego uchwałą nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. Pozytywne efekty osiągnięte w trakcie realizacji Programu na poziomie szkół podstawowych skłaniają do objęcia działaniami w zakresie cyfryzacji szkół również uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
Pomimo osiągnięcia pozytywnych efektów realizacji Programu w szkołach podstawowych dotychczasowe działania prowadzące do wyposażenia lub doposażenia szkół w sprzęt umożliwiający uczniom korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych wydają się być nadal niewystarczające, ponieważ dane systemu informacji oświatowej dotyczące roku szkolnego 2018/2019, uwzględniając łączną liczbę 5865 wszystkich szkół ponadpodstawowych, pokazują że szkoły ponadpodstawowe (licea, technika, branżowe szkoła I stopnia) są wyposażone w 9 368 tablice interaktywne i 747 monitory interaktywne o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Łącznie w tablice interaktywne wyposażonych jest 1853 szkół, a w monitory interaktywne - 268 szkół, co stanowi 36 % wszystkich szkół ponadpodstawowych.
W związku z powyższym, proponuje się, aby w ramach realizacji Programu było możliwe wyposażenie lub doposażenie szkół ponadpodstawowych w sprzęt umożliwiający uczniom korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się. Projektowana uchwała nie przewiduje zmian w zakresie rzeczowym zadań realizowanych w ramach Programu. Wobec uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz organów prowadzących te szkoły będą stosowane takie same wymagania i zadania merytoryczne, jak dotychczas wobec uczniów i nauczycieli szkół podstawowych oraz organów prowadzących te szkoły.
Realizacja Programu jest skorelowana z innymi działaniami wspierającymi rozwój kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji cyfrowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli, tj. budową Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, tworzeniem bezpłatnych i powszechnie dostępnych e-materiałów do kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, szkoleniami dla nauczycieli z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Kwota, która pozostała z realizacji Programu w 2019 r. w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz realizację programu rządowego „Aktywna tablica”, ujętej w ustawie budżetowej na 2019 r., wynosi 32 776 580 zł. W związku z tym środki budżetu państwa pozostałe w rezerwie celowej poz. 26 pozwalają na objęcie w 2019 r. wsparciem finansowym w ramach Programu 2326 szkół ponadpodstawowych.
Biorąc pod uwagę dane systemu informacji oświatowej na dzień 18 lipca 2019 r., z których wynika, że łączna liczba szkół ponadpodstawowych, które mogą skorzystać z programu, wynosi 5865 zakłada się, że w przypadku złożenia wniosków o udział w Programie przez maksymalną liczbę szkół ponadpodstawowych (2326), wsparciem finansowym na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych zostanie objętych 39% wszystkich szkół ponadpodstawowych.
Niezbędne jest również wydanie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych –„Aktywna tablica”, które umożliwi efektywną realizację Programu w odniesieniu do szkół ponadpodstawowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana uchwała przewiduje wprowadzenie dodatkowego wsparcia w zakresie edukacji uczniów i pracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych, którego efektem będzie wzrost ich kompetencji informatyczno-komunikacyjnych.
Zakłada się, że wsparcie finansowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych może być udzielone również organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe z tym, że wsparciem finansowym nie będą objęte organy prowadzące branżowe szkoły II stopnia, ponieważ w terminie składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu szkoły tego typu nie będą jeszcze funkcjonowały w systemie oświaty.
Szczegółowe warunki, formy i tryb udzielania tego wsparcia zostaną określone w procedowanym jednocześnie projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
Zakładane efekty Programu
Podjęte działania pozwolą organom prowadzącym szkoły ponadpodstawowe na wyposażenie lub doposażenie tych szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne uwzględniający potrzeby uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji cyfrowych, co będzie prowadzić do poszerzenia wiedzy i umiejętności tych uczniów, dając im jednocześnie lepsze perspektywy związane z możliwością wyboru form kształcenia w przyszłości i lepszego przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Kopeć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry