Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD566
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r.
o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1091). Powołany przepis zobowiązuje Radę Ministrów do określenia:
1) szczegółowych warunków przeprowadzania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1–3 i 4a–7 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej;
2) obowiązków funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej podczas wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1;
3) uprawnień osób, wobec których czynności są podejmowane, w tym treść pouczeń o prawach przysługujących tym osobom;
4) wzorów protokołów, o których mowa w art. 12 ust. 7c ustawy;
5) sposób dokumentowania czynności niewymagających spisania protokołów
- uwzględniając niezbędne środki ostrożności przy wykonywaniu uprawnień, a także skuteczność działań podejmowanych przez Straż Marszałkowską oraz poszanowanie praw osób, wobec których działania te są podejmowane.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dotychczas problematykę w przedmiotowym zakresie reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania i dokumentowania czynności przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 2098). Ze względu na zmiany w rozdziale 3 ustawy o Straży Marszałkowskiej dokonane ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399), regulujące zakres i granice możliwych do wykonania czynności w zakresie kontroli osobistej, kontroli bagażu, sprawdzania zawartości ładunków dla poszczególnych rodzajów służb w tym m.in. dla Straży Marszałkowskiej, a także ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1091) zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia w tej sprawie, którego treść uwzględnia wprowadzone do ustawy o Straży Marszałkowskiej zmiany.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.10.2019
do góry