Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID219
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja postanowień art. 104 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019–2022 stanowi m.in. podstawę przygotowania założeń budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2020. Zawiera on 2 części:
- pierwszą stanowi Program konwergencji. Aktualizacja 2019 – coroczna aktualizacja Programu konwergencji jest opracowywana zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych. Przedstawi ona m.in. priorytety polityki rządu, planowane działania i ich wpływ na poziom dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wstępną kwotę wydatków na lata 2020-2022 (określaną za pomocą stabilizującej reguły wydatkowej);
- druga część obejmuje Cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji - stanowią one najwyższy poziom zadaniowej klasyfikacji wydatków, odzwierciedlają podstawowe obszary działań (polityk) państwa i nawiązują do kluczowych priorytetów rozwojowych i kierunków polityki społeczno-gospodarczej zdefiniowanych w najważniejszych krajowych i unijnych dokumentach strategiczno-programowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.04.2019
do góry