Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID250
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z blokadą wydatków budżetu  państwa na rok 2019 zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w części budżetowej 32 – Rolnictwo, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01080 – Działalność badawczo-rozwojowa, na realizację programów wieloletnich nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba zmian uchwał Rady Ministrów ustanawiających te programy, w celu dostosowania zakresów merytorycznych oraz finansowych zadań programów wieloletnich do obniżonego poziomu wydatków budżetowych w 2019 r.
Wydatki na program realizowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach pod nazwą „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich” w 2019 r. zostały obniżone z kwoty 6 624 tys. zł do kwoty 3 874 tys. zł, tj. o kwotę 2 750 tys. zł 

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały Rady Ministrów nr 154/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich” w zakresie  określenia harmonogramów prac na rok 2019, zmiany mierników realizacji programu oraz obniżenia poziomu wydatków na rok 2019 o ok. 41 % i skorygowania wydatków ogólnych na Program.
We wszystkich zadaniach Programu zostaną dokonane zmiany zakresu merytorycznego pozwalające na zachowanie ich celów w sposób umożliwiający ich kontynuację w ostatnim roku realizacji Programu  (tj. rok 2020) oraz pozwalający na łączne podsumowanie wszystkich lat badań.
Główne proponowane zmiany dotyczą:
- § 3 ust. 1 treści uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację Programu do kwoty 25 167 000 zł),
- załącznika nr 1:
   - w harmonogramach realizacji zadań na rok 2019,
   - w tabelach dotyczących wskaźników realizacji Programu,
- załącznika nr 2 przez zmniejszenie kosztów realizacji poszczególnych zadań w 2019 r.
Efektem przedmiotowej regulacji będzie możliwość dostosowania zakresów merytorycznych zadań realizowanych przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy do obniżonego poziomu wydatków budżetowych w 2019 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2019
do góry