Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC64
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzję Rady 2005/671/WSiSW.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana polegać będzie na modyfikacji brzmienia art. 255a § 2, art. 259a oraz art. 259b Kk. Celem zmiany w art. 255a § 2 jest rozszerzenie zakresu kryminalizacji zachowań o samodzielne pozyskiwanie informacji w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Zmiana w art. 259a k.k. ma na celu rozszerzenie obszaru penalizacji również na sytuacje, w których sprawca przekracza granicę Polski w celu popełnienia na jej terytorium przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa określonego w art. 255a lub art. 258 § 2 lub 4. Z kolei zmiana w art. 259b wynika ze zmiany w art. 259a k.k.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry