Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD276
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości

POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt niniejszego rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529), zwanej dalej „ustawą”. Przedmiotowy przepis upoważnia Rade Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Krajowego Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej  „KZN”, oraz gospodarki finansowej Zasobu Nieruchomości, zwanego dalej „Zasobem”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie rozporządzenia zostały określone w szczególności: sposób i tryb sporządzania planów finansowych, sposób realizacji planów finansowych oraz zaciągania zobowiązań przez KZN oraz sposób gospodarowania środkami finansowymi.
Projekt planu finansowego KZN będzie sporządzany przez Prezesa KZN na okres roku obrotowego i dwa kolejne lata (w układzie zadaniowym w szczegółowości określonej w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej). Powinien on zawierać w szczególności: stan KZN na początek roku, planowane przychody i koszty realizacji zadań oraz planowany stan KZN na koniec roku.
W planie finansowym KZN będzie wyodrębniany plan finansowy Zasobu, stanowiący podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Zasobu.
Projekt planu finansowego KZN, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą KZN, będzie następnie przekazywany przez Prezesa KZN ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do zatwierdzenia w trybie i w terminach określonych w ustawie. Łącznie z tym planem przekazuje się także uzasadnienie planowanych przychodów i kosztów. Informacje o prognozowanych przychodach i kosztach oraz dochodach i wydatkach zawierające dane dotyczące przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz prognozy na kolejne cztery lata są przygotowywane przez Prezesa KZN na podstawie założeń makroekonomicznych otrzymanych od ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po ich przyjęciu przez Radę Ministrów. W projekcie rozporządzenia wyszczególniono pozycje stanowiące koszty działalności KZN.
Zgodnie z projektem rozporządzenia KZN realizuje zadania, co do zasady, ze środków uzyskanych z gospodarowania Zasobem. Może ponadto zaciągać kredyty i pożyczki na zasadach wskazanych w ustawie,  a także uzyskiwać środki na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z dotacji z budżetu państwa przyznawanych na zasadach określonych w ustawie.
W projekcie rozporządzenia określono wymagania w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań z wykonania planów finansowych KZN oraz wskazano zasady, jakimi ma się kierować Prezes KZN przy sporządzaniu sprawozdań oraz sposób przekazywania sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Określono ponadto formę przekazywania tych sprawozdań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Żuchowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 28.12.2017
Rejestr zmian