Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD463
Tytuł

 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Uregulowanie w sposób przejrzysty kwestii związanych z zapewnieniem przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających:
a) dostęp uprawnionego podmiotu do danych telekomunikacyjnych posiadanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego,
b) przekazywanie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego uprawnionemu podmiotowi danych telekomunikacyjnych,
c) utrwalanie przez uprawniony podmiot albo utrwalaniu przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na rzecz sądu lub prokuratora danych telekomunikacyjnych,
- zwanych udostępnianiem danych telekomunikacyjnych.
Przez uprawniony podmiot rozumie się: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, Krajową Administrację Skarbową, Policję, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, sąd i prokuratora.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy ograniczy nadmierne obciążenie administracyjne małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Rozwiązania zaproponowane w projektowanej ustawie stanowią realizację projektu strategicznego przyjętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w obszarze małe i średnie przedsiębiorstwa, pn. „mała działalność gospodarcza", który ma na celu znoszenie barier w funkcjonowaniu niewielkich podmiotów. Podstawowym celem projektu jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców. Intencją wprowadzanej regulacji są także: rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie rezerw finansowych przedsiębiorców umożliwiających im inwestycje w infrastrukturę, nowe technologie oraz zasoby osobowe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKarol Okoński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 14.03.2019
Rejestr zmian