Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID106
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z przedłużającymi się na forum Unii Europejskiej pracami nad przyszłym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej (tj. m.in. przewidzianym dla nowej perspektywy finansowej obowiązkiem przygotowania przez państwa członkowskie Planów Strategicznych WPR), prowadzone są również prace zmierzające do przyjęcia przepisów unijnych ustanawiających niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) od roku 2021.
Proponowane przepisy przejściowe ustanawiają nowe długości trwania zobowiązań w ramach działań: Rolnictwo ekologiczne oraz niektórych pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, dla zobowiązań podjętych od 2021 r., co należy uwzględnić w zmienianym Programie.
Proponowane zmiany finansowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) mają ponadto na celu zapewnienie środków finansowych na realizację instrumentów wsparcia już funkcjonujących w ramach Programu i zagwarantować możliwość przeprowadzenia nowych naborów wniosków.
Poza wskazanymi wyżej, projekt zmiany PROW 2014-2020 obejmuje także szereg  innych zmian w poszczególnych instrumentach wsparcia oraz ich budżecie, wynikających z analizy wykorzystania środków w określonych działaniach PROW 2014-2020 oraz konieczności zapewnienia ich jak najbardziej efektywnej realizacji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Dostosowanie PROW 2014-2020 do projektowanych przepisów unijnych ustanawiających niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) od roku 2021 w zakresie okresu trwania zobowiązań.
2. Aktualizacja danych dotyczących finansowania zobowiązań z poprzednich okresów programowania w oparciu o aktualne informacje dotyczące kwot zobowiązań kontynuacyjnych z poprzednich okresów programowania w zakresie: działań zalesieniowych (PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013), Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013 i pakietu „Rolnictwo ekologiczne” Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013, finansowanych z budżetu PROW 2014-2020.
3. Aktualizacja stawek płatności w ramach poddziałania Płatność na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie.
4. Zmiany w działaniu M14 Dobrostan zwierząt obejmujące:
- uwzględnienie dodatkowego sektora produkcji zwierzęcej – owiec,
- złagodzenie warunku nieutrzymywania loch w systemie jarzmowym poprzez dopuszczenie czasowej możliwości utrzymywania loch w jarzmie w okresie okołoporodowym, nie dłużej jednak niż przez 8 dni.
5. Zwiększenie limitu maksymalnej powierzchni, do której można uzyskać pomoc w ramach poddziałania Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych  oraz poddziałania  Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, w całym okresie programowania.
6. Zmiany dotyczące ustalania kryteriów wyboru w ramach działania M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw.
7. Doprecyzowanie definicji beneficjenta – spółki wodnej w ramach poddziałania Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej,  poprzez wskazanie, że beneficjentem może być spółka wodna, w której do rolników należy większość zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki.
8. Zmiany finansowe:
- zmniejszenie budżetu instrumentów:
Modernizacja gospodarstw rolnych (o 200 mln euro, w tym 127,26 mln euro środków EFRROW)
Restrukturyzacja małych gospodarstw (o 90 mln euro, w tym 57,27 mln euro środków EFRROW)
Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego (o 98 mln euro, w tym 62,36 mln euro środków EFRROW)
Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (o 25 mln euro, w tym 15,9 mln euro środków EFRROW)
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (o 30 mln euro, w tym 19,1 mln euro środków EFRROW)
Rolnictwo ekologiczne (o 153 mln euro, w tym 97,35 mln euro środków EFRROW)

- zasilenie budżetu instrumentów:
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 (kwotą 23 mln euro, w tym 14,6 mln euro środków EFRROW)
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (kwotą 40 mln euro, w tym 25,4 mln euro środków EFRROW)
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych (kwotą 70 mln euro, w tym 44,5 mln euro środków EFRROW)
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa) (kwotą 48 mln euro, w tym 30,5 mln euro środków EFRROW)
Dobrostan zwierząt (kwotą 84 mln euro, w tym 53,4 mln euro środków EFRROW)
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (kwotą 331 mln euro, w tym 210,6 mln euro środków EFRROW)

- przesunięcie kwoty ponad 2 mln euro środków EFRROW w ramach Pomocy technicznej ze schematu IIdo schematu I.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Kamiński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.11.2020
do góry