Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID253
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z informacją Ministra Finansów o konieczności dokonania blokady wydatków budżetu państwa na rok 2019 w trybie przepisów art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w tym w części budżetowej 32 Rolnictwo w dziale 010 Rolnictwo łowiectwo, w rozdziale 01080 Działalność badawczo – rozwojowa, obejmującej programy wieloletnie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba dokonania zmian przedmiotowych uchwał Rady Ministrów w celu dostosowania zakresów merytorycznych zadań programów wieloletnich na rok 2019 do nowego poziomu wydatków budżetowych w 2019 r.
W przypadku programu wieloletniego realizowanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich  w warunkach zrównoważonego użytkowania”, następuje redukcja budżetu przeznaczonego na realizację w roku 2019 na poziomie ok. 37%, co oznacza ograniczenie wydatków finansowania programu z budżetu państwa z kwoty 13 628 tys. zł do kwoty 8 528 tys. zł (tj. o kwotę 5 100 tys. zł).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały nr 224/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach Dokonanie zrównoważonego użytkowania”, zmienionej uchwałą nr 143/2016 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2016 r., w zakresie określenia harmonogramów prac na rok 2019, zmiany mierników realizacji programu oraz obniżenia poziomu wydatków na rok 2019 o 47% i rekalkulacji wydatków ogólnych na program.
W roku 2019 z 22 zadań programu będzie realizowanych 12 najistotniejszych zadań dla krajowej hodowli zwierząt gospodarskich oraz zachowania  jej bogatej bioróżnorodności. W każdym zadaniu programu realizowanym w 2019 r. zostaną dokonane zmiany merytoryczne do zakresu umożliwiające ich kontynuację w ostatnim roku realizacji programu (tj. rok 2020) oraz pozwalające na łączne podsumowanie wszystkich lat badań. Zadania, które nie będą realizowane w 2019 r. będą wznowione w roku 2020.
Proponuje się dokonanie zmian w § 3 ust. 1 treści uchwały (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację programu do kwoty 56 383 000 zł, w części II – Założenia ogólne i cele Programu – zmianę celu głównego, celów szczegółowych  programu  oraz  sposoby osiągnięcia celów programu oraz zmianę mierników monitorowania postępu prac w obszarach tematycznych programu (zmiana docelowa wartości mierników w roku 2019) oraz zmiana realizacji wartości miernika w 2019 r., w części III - Analiza zakresu merytorycznego i porównanie kosztów zadań programu wieloletniego na lata 2011−2015 oraz programu w tabeli 1, w rozdziale IV Opis obszarów tematycznych i zadań programu (zmiany w celach realizacji, harmonogramach i miernikach zadań), w części VI Nakłady finansowe na realizację programu oraz kalkulacja poszczególnych zadań i rodzajów kosztów programu (obniżenie łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację programu do kwoty 56 383 000 zł) oraz w załączniku nr 2 (zmiany tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2) polegające na ponownym przeliczeniu kosztów realizacji zadań.
Efektem nowelizacji będzie możliwość podpisania umowy na realizację zadań z uwzględnianiem ograniczonych środków z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym na realizację zadań programu wieloletniego w roku 2019

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSzymon Giżyński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2019
do góry