Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD254
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa jest realizacją wniosków i rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemów wsparcia rodzin”, gdzie znalazły się propozycje zmian w obszarze świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, ściągalności alimentów, opieki nad dziećmi do lat 3 oraz Karty Dużej Rodziny.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dotyczą w szczególności:
- wyłączenia stosowania mechanizmu utraty dochodu w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej przez daną osobę, oraz ponownego zatrudnienia tej osoby w krótkim odcinku czasu u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponowne rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
- ustalania dochodu osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- organizacji sposobu rozpatrywania spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- określenia sposobu publikowania przez ministra właściwego do spraw rodziny wzoru wniosku o świadczenie wychowawcze oraz załączników do wniosku,
- wydłużenia okresu składania wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, ich rozpatrywania i wypłaty przyznanych świadczeń wychowawczych,
- ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci pozostające pod opieką naprzemienną rodziców nie tworzących rodziny,
- określenia katalogu okoliczności uznawanych za utratę i uzyskania dochodu,
- określenia zakresu danych zawartych we wniosku o świadczenie wychowawcze,
- sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
- ustalenia, że świadczenie wychowawcze nie przysługuje, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzanego przez sąd na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Najistotniejsze zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dotyczą w szczególności:
- uzupełnienia katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składających się na dochód, na podstawie którego ustalane jest prawo do uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, o finansowane ze środków Unii Europejskiej, stypendia lub zasiłki przyznawane osobom bezrobotnym,
- doprecyzowania art. 6 ustawy przez wskazanie, że zasiłek rodzinny na osoby spełniające warunki do jego przyznania, w przypadku zakończenia nauki w szkole wyższej przysługuje do końca roku akademickiego, w którym  nastąpiło zakończenie nauki na studiach,
- organizacji sposobu rozpatrywania spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- doprecyzowania art. 10 ust. 2 ustawy przez wskazanie, że z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek do zasiłku rodzinnego niezależnie od liczby dzieci, nad którymi został udzielony urlop wychowawczy,
- zmiany w art. 15b ust. 4 ustawy przez wskazanie, że jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje w sytuacji, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzanego przez sąd na rzecz dziecka od drugiego rodzica dziecka,
- doprecyzowania art. 27 ust. 5 ustawy, mającego na celu zapewnienie jednolitości stosowania przepisów ustawy przez organy właściwe i jednoznacznego wskazania, że nie jest możliwa kumulacja wielu rodzajów świadczeń finansowanych z budżetu państwa, które są związane z brakiem aktywności zawodowej spowodowanej opieką nad z dzieckiem lub innym członkiem rodziny,
- umożliwienia składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres od 1 sierpnia.

Zmiany w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów są zmianami doprecyzowującymi analogicznymi do proponowanych zmian przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczą w szczególności:
- rozszerzenia listy podmiotów, które mogą założyć żłobek lub  klub dziecięcy o powiaty, województwa, instytucje państwowe oraz rozszerzenie kręgu podmiotów mogących zatrudnić dziennego opiekuna o powiaty, województwa, instytucje państwowe, jak również osoby fizyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
- optymalizacji wymagań w zakresie lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek, polegającej na rezygnacji  z wymogu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu składającym się z dwóch pomieszczeń na lokal, w którym może  być co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone na pobyt dzieci, w którym będzie również zapewnione miejsce do odpoczynku dzieci,
- zmiany w zakresie kwalifikacji kadry zatrudnionej w żłobku lub klubie dziecięcym, polegające na dodaniu  kwalifikacji wynikających z ukończeniem szkoły wyższej na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad dzieckiem lub rozwojem małego dziecka,
- zwiększenia liczby dzieci przebywających pod opieką do 10 dzieci, jeżeli wszystkie te dzieci miałyby ukończony 2 rok życia i w grupie tej nie będzie znajdowało się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki oraz zwiększeniu liczby dzieci pod opieką dziennego opiekuna,
- dodania informacji w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych ułatwiających nawiązanie kontaktu z instytucją - adres poczty elektronicznej i numer telefonu, a także informacje o ewentualnej nietypowej (zmianowej) pracy instytucji oraz ewentualnym zawieszeniu działalności. Ponadto, przy wydaniu zaświadczenia o dokonaniu wpisu do wykazu, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna będzie mógł otrzymać  login i hasło do aplikacji utworzonej przez ministra właściwego do spraw rodziny - Rejestru Żłobków,
- zwolnienia żłobków i klubów dziecięcych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
- dodania do zakresu przedmiotowego kontroli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta również wypełnianie obowiązku bieżącej aktualizacji danych w aplikacji utworzonej przez ministra właściwego do spraw rodziny, do której podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna uzyskuje dostęp wraz z wydaniem zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów,
- przeznaczenia części środków zgromadzonych w Funduszu Pracy na zwiększenie środków na resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Proponuje się, aby z Funduszu Pracy na program Maluch przeznaczyć 250 mln zł rocznie oraz zwiększyć kwotę w rezerwie celowej budżetu państwa do 250 mln zł rocznie.

Zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny dotyczą w szczególności:
- wprowadzenia dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie wizualizacji tego dokumentu na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach), a w związku z tym utworzenia rozwiązania informatycznego (aplikacji) umożliwiającego posiadaczom Karty łatwe i szybkie znalezienie zniżek oraz informacji o nowych Partnerach Karty Dużej Rodziny, ofert Partnerów, a także innych informacji związanych z Kartą Dużej Rodziny,
- rozszerzenia kręgu osób mających prawo do posiadania Karty o rodziców, których dzieci nie spełniają już warunków do przyznania Karty na rodziców, którzy kiedykolwiek posiadali co najmniej trójkę dzieci,
- rozszerzenia kręgu cudzoziemców posiadających prawo do Karty – na cudzoziemców, którzy mają zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBartosz Marczuk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 czerwca 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 13.06.2017
Rejestr zmian