Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC86
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest dokonanie niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego w związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego, tj.: wdrożenie dyrektywy PE i Rady nr 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 349-496) (MiFID) oraz umożliwienie stosowania rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, str. 84-148) (MiFIR). Termin publikacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy upływa w dniu 3 lipca 2017 r. Rozporządzenie będzie stosowane, co do zasady, od dnia 3 stycznia 2018 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wdrażany pakiet MiFID/MiFIR zastępuje obowiązującą od listopada 2007 r. dyrektywę, składającą się z dyrektywy ramowej (dyrektywa 2004/39/WE), dyrektywy wykonawczej (dyrektywa 2006/73/WE) oraz rozporządzenia wykonawczego (rozporządzenie nr 1287/2006). Nowa legislacja składa się z dyrektywy i rozporządzenia. Rozporządzenie określa wymogi w zakresie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących przejrzystości obrotu oraz ujawniania danych transakcyjnych właściwym organom, usuwając bariery utrudniające niedyskryminacyjny dostęp do systemów rozliczeń, regulując obowiązkowy obrót instrumentami pochodnymi w systemach zorganizowanych, szczególne działania nadzorcze w zakresie instrumentów finansowych oraz pozycji w instrumentach pochodnych, jak również świadczenie usług przez firmy z państw trzecich nieposiadające oddziału. W tym zakresie projekt będzie zakładał dostosowanie lub uchylenie przepisów obowiązującej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dyrektywa natomiast zmienia szczególne wymogi dotyczące świadczenia usług inwestycyjnych, zakresu wyłączeń z obecnej dyrektywy, wymogów organizacyjnych oraz wymogów dotyczących prowadzenia działalności dla firm inwestycyjnych, wymogów organizacyjnych dla systemów obrotu, zezwoleń oraz bieżących obowiązków mających zastosowanie do dostawców usług w zakresie danych, jak również zmienia przepisy dotyczące uprawnień dostępnych właściwym organom, sankcji oraz przepisy mające zastosowanie do firm mających siedzibę w państwach trzecich, prowadzących działalność za pośrednictwem oddziału – co zostanie odzwierciedlone w projekcie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 stycznia 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 02.02.2018
Rejestr zmian