Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD206
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do zmian stanu prawnego wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), zwanej dalej „Prawem oświatowym”, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
Zmiany wskazane w § 1 projektu wynikają z treści art. 2 pkt 2 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, zgodnie z którym system oświaty obejmuje m.in. szkoły ponadpodstawowe. W związku z tym zasadne jest dostosowanie katalogu szczególnych form prawnych, znajdującego się w § 7 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, o formy wskazane w projekcie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dodanie w § 7 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń dwóch form prawnych wraz z kodami.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuGUS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMGUS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 maja 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 25.05.2017
Rejestr zmian