Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID99
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 2020 r., przekazaną pismem znak: DPP8.8101.20.2020.IDG, zwolnienie określone w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) nie może mieć zastosowania do importu przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe samolotów przystosowanych w trwały sposób do transportu medycznego pacjentów w przewozach ratowniczych i sanitarnych. Oznacza to, że przy imporcie samolotów w 2021 r. konieczne będzie zapłacenie podatku VAT w wysokości 24 288 tys. zł.
2. Realizacja zadania „Budowa bazy HEMS Kraków” – zakładany w 2017 r. termin realizacji inwestycji, rozumiany jako zakończenie robót budowlanych do końca 2020 r., nie jest możliwy do utrzymania. Opóźnienie jest następstwem okoliczności nadzwyczajnych, takich jak:
1) wydłużony termin uzyskania zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na założenie lotniska użytku wyłącznego Kraków Baza LPR;
2) przedłużające się uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej mostu, będącego elementem drogi dojazdowej do bazy;
3) wstrzymanie biegu administracyjnych terminów urzędowych na podstawie tzw. Specustawy COVID-19;
4) konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, po niekorzystnym dla LPR wyroku KIO.
W związku z powyższym uzasadnione jest zmniejszenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji „Budowa bazy HEMS Kraków” w III i IV kw. 2020 r.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zwiększenie w 2021 r. w ramach działania II dla zadania „Zakup 2 samolotów z zabudowaną kabiną medyczną i sprzętem medycznym” wydatków o wartość podatku VAT w wysokości 24.288,0 tys. zł.
2. W ramach działania II dla zadania „Budowa bazy HEMS Kraków” wskazane będzie zmniejszenie w 2020 r. wydatków o 7.893.772,67 zł i przeniesienie tej kwoty do zadania „Zakup 2 samolotów z zabudowaną kabiną medyczną i sprzętem medycznym”. Natomiast w 2021 r. wskazane będzie zwiększenie wydatków w zadaniu „Budowa bazy HEMS Kraków” o kwotę 7.893.772,67 zł, odpowiadającą dokonanemu pomniejszeniu w roku 2020. Zaproponowana zmiana w obszarze tego zadania nie wpływa na zwiększenie kwot wydatków we wskazanych latach a jedynie na przesunięcia pomiędzy realizowanymi zadaniami.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Kraska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry