Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD227
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 463) w § 3 wskazuje podmioty, które mogą wystąpić do ministra właściwego do spraw energii z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej.
Mając na uwadze, iż odznaka może być nadawana pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń, możliwość wnioskowania o nadanie odznaki honorowej powinna być zapewniona szerszemu gronu podmiotów działających na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego.
Obowiązujące przepisy zawierają zamknięty katalog podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej. W katalogu tym brak jest przedsiębiorstw energetycznych oraz innych podmiotów, które działają na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego, a niewątpliwie mają świadomość oraz wiedzę na temat osiągnięć istotnie wpływających na rozwój tych dziedzin przemysłu. W praktyce też występują one o przyznanie odznaki, choć  z uwagi na enumeratywne wyliczenie wnioskodawców trudno jest je zakwalifikować do konkretnej grupy podmiotów.
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów umożliwiają ponadto przyznanie odznaczenia instytucjom i organizacjom, jednakże brak jest takiej możliwości w odniesieniu do przedsiębiorstw, których działania na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego zasługują na docenienie i powinny być w sposób szczególny wyróżnione.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia zakłada następujące zmiany:
1) dodanie możliwości wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki honorowej przez jednostki naukowe, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe, które działają na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego;
2) dodanie możliwości wystąpienia z wnioskiem przez przedsiębiorstwa energetyczne lub inne podmioty gospodarcze prowadzące działalność w przemyśle naftowym i gazowym;
3) dodanie możliwości przyznania odznaczenia przedsiębiorstwu;
4) zmiany wzorów wniosków o przyznanie odznaczenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry