Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD201
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia finansowego podmiotów prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W celu przeciwdziałania epidemii COVID-19 w 2020 r. podjęte zostały   działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wśród nich było czasowe  ograniczenie  działalności kulturalnej i rozrywkowej z udziałem publiczności, które trwało od 12 marca 2020 r., w szczególności w obszarze działalności  twórczej o charakterze artystycznym, realizowanej przez zespoły artystyczne z udziałem publiczności na żywo.  Od dnia 6 czerwca 2020 r. teatry oraz  podmioty prowadzące działalność  w dziedzinie  muzyki lub tańca mogły powrócić do pracy w nowym reżimie sanitarnym dopuszczającym udział 50% widowni, jednakże   preferencje   publiczności, a także ograniczenia dotyczące dostępu do oferty kulturalnej sprawiają, że podmioty prowadzące działalność artystyczną nadal ponoszą znaczące straty finansowe, zagrażające ich dalszemu funkcjonowaniu, trwałości zespołów artystycznych oraz utrzymaniu zatrudnienia. Z przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Centrum Kultury badania skłonności obywateli do udziału w wydarzeniach kulturalnych wynika, że zaledwie 21% badanych wyraziło skłonność uczestnictwa z chwilą stworzenia takiej możliwości, 28% - zadeklarowało możliwość rozważenia uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych minimum miesiąc po otwarciu, 27% - minimum 3 miesiące po otwarciu, 16% zadeklarowało całkowity brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych na obecnie dostępnych warunkach w sytuacji epidemii. Na podstawie powyższego badania należy uznać spadek przychodów własnych za stan trwały, który będzie utrzymywał się w całym czasie trwania epidemii, pogarszając trwale sytuację finansową podmiotów prowadzących działalność artystyczną.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia, stanowiący wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 65 ust. 29 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewiduje możliwość ubiegania się przez poszczególne podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca o wsparcie finansowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. w następującym zakresie:
1. samorządowe instytucje artystyczne w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca w wysokości do 40% przychodów netto z działalności statutowej oraz dodatkowej, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.;
2. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca w wysokości do 50% przychodów netto ze sprzedaży usług związanych z działalnością kulturalną w dziedzinie teatru muzyki lub tańca, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.;
3. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca  w wysokości do 50 % przychodów netto ze sprzedaży usług związanych z działalnością kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca, w tym usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 r.

W celu ograniczenia możliwości łączenia wsparcia z różnych form środki otrzymywane przez poszczególne podmioty pomniejszone będą o wsparcie otrzymane przez podmioty ze środków publicznych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Lewandowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 września 2020 r. z autopoprawką w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.10.2020
do góry