Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD175
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem wydania rozporządzenia jest zapewnienie w czasie pokoju warunków do uruchomienia świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w przypadku zakłóceń i utraty przez wojskowe komendy uzupełnień (WKU) możliwości zainicjowania Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej (AK AP) w zakresie doręczania „Wezwań do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony” posiadaczom nieruchomości i rzeczy ruchomych.
Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu rozwiązanie jest następstwem i działaniem naprawczym, zgłoszonej przez terenowe organy administracji wojskowej, obserwacji na podstawie „Instrukcji systemu wykorzystywania doświadczeń” (Sygn. Szkol. 879/2014) nt.: Braku uregulowań prawnych w zakresie uruchamiania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony RP umożliwiających dowódcy JW wykorzystanie egzemplarza (Wezwania do wykonania świadczenia rzeczowego na rzecz obrony) pozostającego w aktach wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) w przypadku zniszczenia WKU.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dotychczasowe brzmienie § 23 nowelizowanego rozporządzenia nakłada na wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) obowiązek wystawiania „Wezwań do wykonania świadczenia rzeczowego na rzecz obrony”, wskazując jedynie czas pokoju jako okres wykonania tych czynności. Przepis nie określa liczby egzemplarzy przedmiotowych wezwań, ani też nie daje wnioskodawcom (organom i kierownikom jednostek organizacyjnych), możliwości wnioskowania o ich wystawienie w niezbędnej liczbie egzemplarzy. Nowe brzmienie tego przepisu obliguje wskazane wyżej organy do wystawiania wezwań we wnioskowanej liczbie egzemplarzy, zgodnie z potrzebami wnioskodawcy, wynikającymi z przygotowań do uruchomienia AK AP w razie wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu WKU. Jeden  z egzemplarzy wezwania pozostanie w aktach organu wystawiającego, natomiast pozostałe egzemplarze zostaną przekazane organom i kierownikom jednostek organizacyjnych występujących z wnioskami o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych. Tym samym zabezpieczona zostanie możliwość realizacji uruchomienia AK AP w przypadku zniszczenia WKU.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWojciech Skurkiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry