Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD487
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm,.) przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 66 ust. 1 uchylonej ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.), jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z 2017 r., czyli od 1 stycznia 2018 r.
2. W celu zapewnienia warunków do wykonywania śródlądowego transportu wodnego oraz w celu żeglugowego wykorzystania wód śródlądowych przez statki, konieczne jest wyznaczenie śródlądowych dróg wodnych stosownie do regulacji nowego Prawa wodnego.
3. Z uwagi na przejęcie w 2018 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej działu administracji rządowej – gospodarka wodna, organ ten uzyskał odpowiednie uprawnienia nadzorcze i tym samym wpływ na wykonywanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uprawnień właścicielskich na śródlądowych drogach wodnych. Wprowadzenie powyższego rozwiązania pozwoliło Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej realizować zamierzoną politykę w zakresie rozwoju dróg wodnych w Polsce, m.in. poprzez podejmowanie działań nadzorczych nad Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich na śródlądowych drogach wodnych.
Zadania w zakresie wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa względem śródlądowych dróg wodnych, obejmujących także śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym, są obecnie rozproszone pomiędzy dwa podmioty: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. Faktycznie jednak, z uwagi na brak wyodrębnienia śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, przedmiotowe kompetencje wykonuje wyłącznie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ta państwowa osoba prawna posiada specjalistów z wiedzą i doświadczeniem, zapewniających prawidłowe wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do śródlądowych dróg wodnych oraz prawidłowe i sprawne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa.
Bieżąca nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, dąży do skupienia uprawnień właścicielskich względem śródlądowych dróg wodnych u Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i stanowi odpowiednie rozwiązanie pozwalające uwzględnić interesy zainteresowanych podmiotów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczne jest sformułowanie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej wyznaczające na nowo śródlądowe drugi wodne, w oparciu o istniejące zasoby.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Moskwa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.06.2019
Rejestr zmian