Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD228
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt aktualizuje listę powiatów znajdujących się w obszarze czerwonym, co wynika z ostatnich danych dotyczących wskaźnika zapadalności na COVID-19 w naszym kraju.
Wprowadzono również bardziej restrykcyjne wersje obowiązujących już niektórych ograniczeń lub ich doprecyzowanie, w tym:
1) zakaz działania dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca;
2) zakaz działania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów;
3) zakaz organizowania wesel, konsolacji, komunii itp. imprez w obszarze czerwonym od dnia 19 października 2020 r.;
4) zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04. - podklasa ta obejmuje: działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia);
5) ograniczenie zgromadzeń do odpowiednio do 10  albo 25 osób - w zależności od obszaru;
6) wyłączono z ograniczenia prowadzenia działalności gastronomicznej w godz. 21.00–6.00 strefy gastronomiczne na stacjach paliw płynnych;
7) określono, że w obiektach i placówkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 zmienianego rozporządzenia, oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż: 5 osób na stanowisko kasowe, z wyłączeniem obsługi – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2 oraz 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2.
Z godzin, w których zakupy mogą robić wyłącznie osoby po 60. roku życia wyłączono placówki prowadzące handel hurtowy. Ponadto zgodnie z wprowadzonymi wcześniej regulacjami, zgodnie z którymi sklepy od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia, należy zauważyć, że nie ma przeszkód prawnych aby osoby w tym wieku były obsługiwane w każdej innej godzinie działania danego sklepu wraz z osobami w innym wieku.
Obecne sformułowanie § 12 ust. 2 rozporządzenia wyklucza finansowanie ze środków publicznych testów, warunkujących przyjęcie do psychiatrycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno-opiekuńczego, które to przyjęcie jest dokonywane w oparciu o art. 22 i 29 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685). Dlatego proponuje się nadanie mu nowego brzmienia.
Doprecyzowano przepis § 27 ust. 3 pkt 11 – chodzi o to by było jasne, ze wyłączone z obowiązku zakrywania ust i nosa są osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych określonych w zmienianym rozporządzeniu – a nie np.: bieganie, chód czy jazda dla rowerze dla przyjemności lub dla zdrowia, czy też jazda na rowerze po to by dojechać do pracy lub sklepu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Kraska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 16 października w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.10.2020
do góry