Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC46
Tytuł

Projekt ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej wiąże się z koniecznością wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (Dz. Urz. UE L 321/36 z 17.12.2018, str. 1), zwanej dalej „EKŁE”.
EKŁE wszedł w życie 20 grudnia 2018 r. i zawiera pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej, określających w szczególności prawa i obowiązki zarówno organów regulacyjnych, przedsiębiorców, jak i użytkowników końcowych (w tym konsumentów). EKŁE zastąpiło cztery obowiązujące dotąd dyrektywy stanowiące tzw. pakiet dyrektyw łączności elektronicznej:
1) dyrektywę ramową,
2) dyrektywę o dostępie,
3) dyrektywę o zezwoleniach,
4) dyrektywę o usłudze powszechnej.
EKŁE powinno zostać implementowane do polskiego porządku prawnego w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. Wdrożenie EKŁE nastąpi poprzez przyjęcie dwóch aktów prawnych: nowej ustawy merytorycznej – ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „PKE” oraz odrębnej ustawy zawierającej przepisy wprowadzające.
Biorąc pod uwagę wielość zmian koniecznych do wprowadzenia w odrębnych ustawach, związanych z zastąpieniem obecnie obowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875) nową ustawą PKE, zasadne jest uregulowanie zmian w przepisach obowiązujących, przepisów uchylających oraz przejściowych w odrębnej ustawie wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotowy projekt ustawy reguluje uchylenie dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz termin wejścia w życie tzw. ustawy głównej, tj. ustawy – PKE, która zasadniczo powinna wejść w życie z dniem 21 grudnia 2020 r. Data ta wynika z określonego w EKŁE terminu transpozycji tej dyrektywy.
Zmiany dokonywane ustawą wprowadzającą ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej w licznych ustawach odrębnych wynikają między innymi z konieczności aktualizacji znajdujących się w tych przepisach odesłań do ustawy - Prawo telekomunikacyjne lub są konsekwencją rozwiązań wprowadzonych w PKE. Takie zmiany stanowią zatem bezpośrednią konsekwencję uchylenia ustawy – Prawo telekomunikacyjne i wprowadzenia PKE. Modyfikacje te mają charakter wynikowy i nie niosą za sobą głębszych zmian merytorycznych. Związane są one m.in. ze zmienioną systematyką PKE w odniesieniu do ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz zmianami w siatce pojęciowej.
Projekt ustawa przewiduje także zmiany merytoryczne w niektórych ustawach min. w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471 i 875). Zmiany w tym zakresie stanowią efekt doświadczeń w stosowaniu ustawy i mają na celu poprawienie obecnie funkcjonujących regulacji.
Zastąpienie w systemie prawa dotychczasowych regulacji rozwiązaniami wprowadzanymi przepisami PKE, prowadzi do powstania sytuacji intertemporalnych wymagających rozstrzygnięcia w niniejszej ustawie. W związku z tym w przedmiotowym projekcie ustawie proponuje się szereg przepisów przejściowych związanych z poszczególnymi regulacjami merytorycznymi w tym min. kwestiami związanymi z wpisami do poszczególnych rejestrów, uprawnieniami przedsiębiorców i użytkowników.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.11.2020
do góry