Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD244
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z utrzymującymi się ograniczeniami w produkcji i zbycie świń związanymi z działaniami mającymi na celu wyeliminowanie zagrożenia wstąpienia afrykańskiego pomoru świń producenci świń prowadzący chów lub hodowlę świń na obszarach z ograniczeniami ponoszą skutki tych ograniczeń w postaci obniżenia dochodów z tej działalności.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia ma na celu uruchomienie w 2020 r. pomocy dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.) lub zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Z pomocy będą mogli skorzystać producenci rolni, którym nadano numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i są mikroprzedsiębiorstwami, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami oraz utrzymywali lub utrzymują świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149, z późn. zm.).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Puda Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 19 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.11.2020
do góry