Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC44
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podjęcie działań legislacyjnych wynika z konieczności dostosowania przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528, 1655 i 2020), (dalej: ustawa o umowie koncesji) do brzmienia nowych regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, która z dniem 1 stycznia 2021 r. zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Ustawa o umowie koncesji jest ściśle powiązana z ustawą regulującą udzielanie zamówień publicznych zarówno pod względem merytorycznym oraz terminologicznym, jak i redakcyjnym. Wiele instytucji i zagadnień jest uregulowanych analogicznie jak w zamówieniach publicznych. Niedostosowanie ustawy o umowie  koncesji do zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych mogłoby prowadzić do niepewności prawnej na skutek różnic interpretacyjnych dotyczących identycznych instytucji prawnych regulowanych w tych ustawach, stąd konieczność odpowiedniego dostosowania ustawy o umowie koncesji do zmian wprowadzonych w systemie zamówień publicznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchwalenie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019), (dalej: Pzp) powoduje w konsekwencji potrzebę dostosowania przepisów ustawy o umowie koncesji, w ramach kolejnego kroku reformy systemu zamówień publicznych, tak by razem z nową ustawą Pzp tworzyły spójny system, odpowiadający na istotne problemy rynku.
Z uwagi na to, że potrzeba zmian w ustawie o umowie koncesji dotyczy także niektórych przepisów, które były zmieniane ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020), (dalej: pwPzp) w zakresie występujących w nich odesłań do nowej numeracji ustawy Pzp – równolegle zachodzi potrzeba dokonania zmian ustawy pwPzp w części przepisów poświęconych zmianom w ustawie o umowie koncesji. Zmiana w obrębie przepisów ustawy pwPzp jest konieczna, aby uniknąć równoległego wejścia w życie dwóch różnych zmian w obrębie tego samego przepisu.
Analiza przepisów ustawy o umowie koncesji pod kątem uspójnienia jej przepisów z przepisami nowej ustawy Pzp wykazała potrzebę wprowadzenia zmian w części regulacji tej ustawy. W szczególności, w wyniku przeprowadzonej analizy zostały zidentyfikowane jako wymagające dostosowania do nowej ustawy Pzp te z przepisów, które w założeniu mają regulować w sposób analogiczny lub taki sam obszary tematyczne dotyczące w szczególności:
1) definicji zamawiającego,
2) wyłączeń stosowania ustawy o umowie koncesji,
3) określenia progu stosowania przepisów ustawy o umowie koncesji do zawierania umów,
4) przepisów regulujących informację w sprawie aktualizacji co dwa lata wartości progu unijnego dla umów koncesji podawaną przez Komisję Europejską w formie komunikatu, co wymaga dostosowania obowiązujących progów w przepisach wykonawczych,
5) koncesji mieszanych obejmujących jednocześnie różne rodzaje umów koncesji (roboty budowlane, usługi, usługi społeczne i inne szczególne usługi) oraz udzielanych na podstawie różnych reżimów prawnych, tj. obejmujących zarówno umowy koncesji, jak również zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia objęte wyłączeniem z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
6) uwzględnienia wśród zasad zawierania umów koncesji konieczności wykrywania i eliminowania konfliktów interesów,
7) umów koncesji zastrzeżonych oraz umów na usługi społeczne i inne szczególne usługi, mających służyć uwzględnieniu aspektów społecznych przy udzielaniu i realizacji umów koncesji na roboty budowlane lub usługi,
8) obligatoryjnych i fakultatywnych podstaw wykluczenia z postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji oraz kryteriów oceny ofert,
9) zasad wnoszenia skarg do sądu w ramach środków ochrony prawnej w postępowaniach o zawarcie umowy koncesji.
Zmiana nowej ustawy Pzp jest efektem analizy jej przepisów w okresie ich vacatio legis oraz powstałej w jej wyniku potrzeby doprecyzowania brzmienia poszczególnych jej przepisów, celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, jakie mogą powstać w związku z ich stosowaniem, tak aby w jak najlepszym stopniu odzwierciedlić regulacje unijnych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR Prezes UZP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Niedużak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry