Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID102
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zawiera plan działań mających na celu ograniczenie w Polsce ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.) Generalny Inspektor Informacji Finansowej, na podstawie krajowej oceny ryzyka, opracowuje projekt strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawierający plan działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ww. ustawy projekt strategii jest przedkładany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Rada Ministrów w drodze uchwały przyjmuje strategię.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu realizacja zadań ujętych w projekcie strategii usprawni funkcjonowanie instytucji i organów, stanowiących elementy składowe krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Osiągnięcie celów zawartych w strategii zapewni optymalne wykorzystanie przez instytucje i organy posiadanych zasobów i pozwoli na osiągnięcie efektu synergii w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Istota przyjętych rozwiązań ujętych w projekcie strategii opiera się na konieczności realizacji priorytetów, do których należą:
- Zwiększenie skuteczności działania Jednostki Analityki Finansowej i jednostek współpracujących w zakresie analizy informacji poprzez wykorzystanie podejścia opartego na ryzyku.
- Dostosowanie katalogu instytucji obowiązanych i ich obowiązków do pojawiających się zagrożeń oraz potrzeb informacyjnych.
- Usprawnienie zasad nadzoru nad instytucjami obowiązanymi.
- Optymalizacja trybu, zakresu i jakości wymiany informacji oraz dostępu do informacji.
- Zorganizowanie skutecznego systemu szkoleń oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.
Określenie jednolitych zasad generowania informacji, w szczególności danych statystycznych potrzebnych do przeprowadzania oceny skuteczności KSPPPFT i jej elementów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMFFiPR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Dziedzic Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMFFiPR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry