Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID73
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zmiana uchwały nr 48/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19” jest niezbędna z uwagi na duże potrzeby organizacji pozarządowych wynikłe z utrzymującego się stanu epidemii, liczbę spływających wniosków o wsparcie w ramach Programu oraz szybkie wyczerpanie środków przeznaczonych pierwotnie na realizację Programu w wysokości 10 mln zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Strategicznym celem rządowego programu pn. „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19” jest wsparcie finansowe organizacji pozarządowych zmierzające do przeciwdziałania skutkom Covid-19 poprzez dofinansowanie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną.
Kwota 10 mln zł przeznaczona pierwotnie na realizację Programu pozwoliła na dofinansowanie jedynie ok. 400 wniosków. Alokacja na Program została wyczerpana po dokonaniu oceny 1.770 wniosków. Poziom zainteresowania Programem wskazuje na trudną sytuację w jakiej znalazły się polskie organizacje pozarządowe. Wynika to w dużej mierze z faktu odwołania wielu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w systemie realizacji zadań publicznych zlecanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ale także w ramach odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.
W związku z powyższym zasadnym jest zwiększenie wysokości alokacji przeznaczonej na realizację Programu, tak aby faktycznie zrealizować jego cele i odpowiedzieć na potrzeby sektora organizacji obywatelskich w stopniu możliwie pełnym. Uwzględniając dotychczasową praktykę oraz liczbę wniosków poprawnych i merytorycznie uzasadnionych można wnosić, że kwota niezbędnej alokacji na realizację Programu powinna zostać zwiększona do 30 mln zł.
Podstawę prawną dla opracowania takiego programu stanowi art. 23 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813, z późn. zm.), dalej: UoNIW, zgodnie z którym NIW–CRSO zarządza programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które w drodze uchwały przyjmuje Rada Ministrów. Na podstawie art. 24 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 3 pkt 12 UoNIW do zadań NIW–CRSO należy realizacja działań na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez zwiększanie instytucjonalnej sprawności organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego, ich niezależności oraz profesjonalizmu, przy jednoczesnym zachowaniu ich obywatelskiego charakteru w zakresie zadań zlecanych przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego przy jednoczesnym zapewnieniu na ich realizację środków finansowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 UoNIW.  Równocześnie, zgodnie z art. 31 UoNIW, w ramach programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego NIW–CRSO może dofinansować rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w tym kosztów organizacyjnych i administracyjnych ich działalności. Zapisy te wyznaczają zakres przedmiotowy i podmiotowy wsparcia, które będzie udzielane w ramach niniejszego Programu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMPrzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.11.2020
do góry