Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID117
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Biorąc pod uwagę, że choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów Polaków, konieczne jest zwiększenie jakości oraz skuteczności diagnostyki i leczenia pacjentów, u których podejrzewa się lub zdiagnozowano nowotwór. W związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie finansowania opieki onkologicznej poprzez przekazanie dodatkowych środków na realizację programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, a tym samym usprawnienie oraz odbudowę opieki onkologicznej, która szczególnie w obliczu trwającej epidemii COVID-19, wymaga dodatkowego wsparcia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zwiększenie wysokości środków finansowych na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w 2021 r. z 450 mln zł do 504,918 mln zł. Przedmiotowe zwiększenie wynika z planowanego przeniesienia, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), niewykorzystanych środków budżetu państwa w wysokości 54 918 tys. zł zaplanowanych na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I”. Przedmiotowa zmiana jest równolegle procedowana w projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – etap I”.
Jednocześnie z uwagi na projektowany w niniejszym projekcie zakres zmian zakłada się odstąpienie od zmiany procedowanej w ramach projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 (ID 46), w części dotyczącej zmiany § 2 ust. 1 pkt 1, tj. zwiększenia środków finansowych w 2020 r. z 250 mln zł na 298,825 mln zł. Powodem rezygnacji jest przedłużająca się procedura legislacyjna spowodowana uwagami Ministra Finansów, a tym samym brak możliwości wydatkowania zwiększonej kwoty do końca 2020 r. 
Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na doposażenie ośrodków prowadzących diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi. Planowana jest wymiana wyeksploatowanych ponad 10-letnich akceleratorów do radioterapii, co pozwoli na prowadzenie bezpiecznego dla pacjenta procesu radioterapetycznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSławomir Gadomski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry