Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuID127
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 8 września 2015 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 154/15 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Projektowana uchwała przewiduje zmianę w zakresie finansowym. W materiałach planistycznych do ustawy budżetowej na rok 2018 przewiduje się zmniejszenie limitu wydatków na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, w roku 2018 do poziomu 800 mln zł.
Zmiany w limicie wydatków zaplanowanych na 2018 r. wynikają z ich dostosowania do projektu procedowanej na 2018 r. ustawy budżetowej. Powyższe działanie skutkuje koniecznością zmiany odpowiednich zapisów w uchwale Rady Ministrów nr 154/2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz załączniku do przedmiotowej Uchwały.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane są działania - przedsięwzięcia dotyczące dróg powiatowych i gminnych stanowiących bezpośrednie połączenie ze sobą lub z drogami krajowymi i wojewódzkimi, które przyczyniają się do poprawy spójności regionu, przede wszystkim poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz warunków życia społeczności lokalnych. Średniorocznym efektem realizacji Programu w wymiarze rzeczowym może być budowa, przebudowa i remont około 2200 km dróg powiatowych i gminnych. Wynika to z faktu, iż zgodnie z przyjętymi założeniami, co roku będzie przeprowadzany nabór wniosków. Dopiero lista wniosków o dofinasowanie zatwierdzona przez właściwego wojewodę na podstawie listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu wskaże zadania, które zostaną zrealizowane w ramach Programu. W związku z obniżeniem limitu środków na 2018 r. do poziomu 800 mln pln spodziewane efekty realizacji Programu w wymiarze rzeczowym w roku 2018 mogą ulec obniżeniu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 26 października 2017, 09:26
Rejestr zmian