Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD27
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, która nakłada na Radę Ministrów obowiązek określenia w terminie do dnia 31 października każdego roku maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym. Przedmiotowy projekt określa ilość i wartość energii elektrycznej z OZE na rok 2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie to jest niezbędne w celu ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na energię wytworzoną w instalacjach OZE w 2020 r., która pozwoli na kontynuację trendu wzrostowego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby realizacji nowych zobowiązań unijnych, tj. wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Należy również zauważyć, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013, do 2022 r. orientacyjna trajektoria udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii musi osiągnąć punkt odniesienia wynoszący co najmniej 18 % łącznego wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych od wiążącego celu krajowego danego państwa członkowskiego na 2020 r. do jego wkładu w osiągnięcie celu na 2030 r.
Powyższe oznacza, iż dla osiągnięcia stosownych poziomów udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w 2022 r. należ podjąć właściwe działania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu MAP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Sasin Minister Aktywów Państwowych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM MAP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 grudnia 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Projekt procedowany w archiwalnym wykazie prac RM pod numerem RD567.

Opcje strony

do góry