Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD150
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Polskie organizacje rolnicze reprezentują polskich rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej. Organizacje te prowadzą lobbing na rzecz rolnictwa i producentów rolnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Koszty uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych są wysokie, dlatego też zaproponowano, aby koszty te w latach 2021–2026, podobnie jak w latach ubiegłych, były dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich, a także ponoszeniem innych kosztów, w szczególności kosztów związanych z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Ze względu na wysoki poziom tych kosztów, polskie organizacje rolnicze nie są w stanie same w całości ich pokrywać. Dlatego też niezbędne jest kontynuowanie wsparcia z budżetu państwa działalności polskich organizacji rolniczych w strukturach ponadnarodowych organizacji rolniczych.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy przewidziano, że w latach 2021–2026 koszty uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA) oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA) będzie ponosiła Krajowa Rada Izb Rolniczych i będą one dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. Koszty te będą dofinansowywane na zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych, dlatego też znowelizowana zostanie ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych. W projekcie ustawy przewidziano również, że środki na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów związanych z członkostwem polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych w 2021 r. zostaną ustalone w budżecie państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa. Szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowej w latach 2021–2026, a także elementy informacji dotyczącej udziału tych organizacji w pracach ponadnarodowych organizacji rolniczych, zostaną określone przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.   

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSzymon Giżyński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry