Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD255
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. W związku z planowanymi inwestycjami kolejowymi wymagającymi budowy tuneli zidentyfikowano ryzyko wystąpienia problemów na etapie decyzji administracyjnych w zakresie wykorzystania gruntów, ich przejęcia i ewentualnego zwrotu właścicielom po realizacji zadań. Obecny stan prawny, a w szczególności brak przepisów o własności warstwowej powoduje, że budowa tunelu metodą wiertniczą jest problematyczna i co do zasady powinna ona się odbywać poprzez przeniesienie własności nieruchomości znajdujących się nad tunelem na rzecz Skarbu Państwa i w użytkowanie wieczyste PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Takie przeniesienie własności nieruchomości, w szczególności w terenie zurbanizowanym wraz ze stojącymi na nich kamienicami, jest rozwiązaniem nieuzasadnionym ze względu na koszty, przejęcie zbędnych gruntów, w tym infrastruktury mieszkaniowej oraz nieprzewidywalne problemy własnościowe. Założenie późniejszego zwrotu przejętych gruntów zarówno zabudowanych jak i niezabudowanych także jest problematyczne, jeśli nie będzie można ustalić ich właścicieli lub byli właściciele odmówią przyjęcia wcześniej wywłaszczonego mienia. Wobec powyższego niniejsza zmiana w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ma na celu uregulowanie tej sytuacji i określenie przepisów z jednej strony umożliwiających realizację projektów inwestycyjnych, a z drugiej zapewnić zachowanie praw własności gruntów.

2. Dla usprawnienia realizacji inwestycji wprowadza się również zmianę wymagań dla uzyskania odstępstwa od obowiązku stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI). Obecne przepisy stanowią barierę w uzyskaniu przez wnioskodawców odstępstw od TSI, a tym samym stanowi również barierę w efektywnej realizacji inwestycji kolejowych.

3. Przedmiotem projektowanych rozwiązań jest uregulowanie kwestii dotyczących wsparcia funkcjonowania kolei o charakterze historycznym i turystycznym przez nieodpłatne przekazywanie przez PKP i spółki przez nie utworzone zbędnego mienia ruchomego na rzecz organizacji pozarządowych działających w tym obszarze.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Odnośnie problematyki inwestycji wymagających budowy tunelu proponowane jest doprecyzowanie przepisów umożliwiających ograniczenie – za odszkodowaniem - korzystania z nieruchomości, w szczególności w zakresie budowy oraz późniejszej eksploatacji i utrzymania tuneli. Ograniczenie korzystania z nieruchomości wprowadzane będzie w drodze decyzji wojewody i udzielenie w niej zezwolenia na dokonanie budowy lub przebudowy tunelu, układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Prawo to pozwoli na prowadzenie działań inwestycyjnych (oraz utrzymaniowych) w zakresie budowy tuneli bez konieczności wykupu gruntów pod którymi przebiega budowana infrastruktura. Prawa właścicieli, użytkowników lub posiadaczy gruntów zostaną zabezpieczone poprzez uniknięcie wykupu gruntów przez inwestora oraz prawo do odszkodowania z tytułu ustalonego ograniczenia. Rozwiązanie to ułatwi realizację inwestycji związanych z budową i modernizacją tuneli kolejowych, a także ich użytkowanie, zwłaszcza na terenie zurbanizowanym, gdzie poprzez realizację ww. inwestycji znacznie można ograniczyć:
- koszty związane z wykupem gruntów,
- problemy z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego,
- problemy z negatywnym oddziaływaniem na środowisko i bezpieczeństwo (hałas, eliminacja „dzikich przejść przez linię kolejową”, przejazdów kolejowych).

2. W zakresie eliminacji barier w procesie uzyskania odstępstwa od obowiązku stosowania TSI projekt doprecyzowuje odpowiednio art. 25f ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

3. W zakresie kolei historycznych i turystycznych przewidywane jest wprowadzenie zwolnienia z obowiązku stosowania przepisów dotyczących interoperacyjności kolei dla pojazdów historycznych i turystycznych, w połączeniu ze zdefiniowaniem tych pojęć. Dodatkowo wprowadzona zostanie możliwość przekazywania nieodpłatnego organizacjom pozarządowym mienia ruchomego i materiałów staro użytecznych pozostałych po remontach infrastruktury kolejowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lutego 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.02.2018
Rejestr zmian