Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD138
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zwany dalej „projektem ustawy”, ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. W sprawach cudzoziemców od kilku lat obserwowany jest wzrost ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę składanych do urzędów wojewódzkich, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw.  Zachodzi ponadto potrzeba poprawy niektórych rozwiązań prawnych dotyczących dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy w interesie polskich pracodawców, jak również ułatwienie pozyskiwania przez inwestorów strategicznych pracowników zza granicy. Celem projektu jest również poprawa innych obowiązujących rozwiązań w szeroko rozumianych sprawach cudzoziemców. Należy także wziąć pod uwagę potrzebę wprowadzenia dalszych rozwiązań w sprawach cudzoziemców, związanych z sytuacją stanu epidemii w związku z pandemią COVID-19, która w ostatnim czasie znacznie przyczyniła się do zwiększenia trudności w sprawnym załatwianiu spraw cudzoziemców na terytorium Polski. W projekcie przewiduje się także wdrożenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach: C- 550/16 oraz C-133/19, C-136/19 i C-137/19 oraz poprawę i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących wdrożenia dyrektywy 2014/66/UE.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy przewiduje głównie wprowadzenie następujących zmian w obowiązujących przepisach:
I. Ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35):
1) uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę:
a) rezygnacja z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu wynagrodzenia nie niższego niż określone w nowym rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy,
b) wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
c) poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
d) wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki;
2) inne zmiany w ustawie o cudzoziemcach, w tym:
a) wprowadzenie szczególnych 60-dniowych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia oraz zawieszenie biegu tego terminu do dnia ich doręczenia wojewodzie, a także 90-dniowego terminu na rozpatrzenie odwołania,
b) zmianę brzmienia przepisu ustanawiającego delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia wysokości opłat za wydanie lub wymianę dokumentów wydawanych cudzoziemcom (w tym kart pobytu) w sposób, który będzie umożliwiał uwzględnienie przy określaniu tej wysokości całości procesu prowadzącego do personalizacji i odbioru dokumentu,
c) wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi wymiana informacji pomiędzy wojewodą a właściwymi służbami i organami przekazującymi informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwoleń pobytowych oraz podobne rozwiązanie dotyczące przekazywania takich informacji pomiędzy komendantem oddziału Straży Granicznej lub komendantem placówki Straży Granicznej a organami przekazującymi takie informacje, w postępowaniu w sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
d) odniesienie wynagrodzenia jako wymogu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji do przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie tego zezwolenia, a nie  w roku poprzedzającym zawarcie umowy dotyczącej wykonywania pracy,
e) poprawa i uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących wdrożenia dyrektywy 2014/66/UE,
f) wdrożenie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach C- 550/16 oraz C-133/19, C-136/19 i C-137/19  w zakresie w dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. Urz. UE L 251 z 03.10.2003, str. 12, z późn. zm.) w kwestii małoletniości wnioskodawców lub sponsorów będących uchodźcami,
g) przeniesienie kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu wyższego stopnia w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz w spawach związanych z tą procedurą,
h) przeniesienie kompetencji podmiotu, do którego statutowych obowiązków należy organizacja dobrowolnych powrotów na Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców nie ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej.
II. Ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322): przeniesienie kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie organizacji dobrowolnych powrotów cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej, jak również w zakresie spraw przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz udzielania pomocy związanej z takim przeniesieniem oraz wprowadzenie możliwości zapewnienia cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej pomocy realizowanej w postaci świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium RP zamiast pomocy przez zakwaterowanie i wyżywienie udzielanej w ośrodku.
III. Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409): wprowadzenie zmian dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową, jak również niezbędne uzupełnienie niektórych przepisów dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom. Projekt przewiduje także ułatwienie uzyskania zezwolenia na pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym  znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski.
IV. Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.):
1. Odejście od wymogu osobistego stawiennictwa w czasie stanu epidemii COVID-19 w sprawach udzielenia zezwoleń pobytowych, przedłużenia wizy, wydania i wymiany dokumentów pobytowych oraz w sprawach dotyczących obywateli UE oraz członków ich rodzin, co będzie dotyczyło także wniosków, które zostały złożone przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego;
2. Poszerzenie zakresu dostępu do tzw. „interwencyjnej pracy sezonowej” w czasie COVID-19 bez zezwolenia na pracę dla posiadaczy zezwoleń pobytowych wydanych w celu pracy, ważnych po dniu 13 marca 2020 r., oraz w czasie ubiegania się o udzielenie takich zezwoleń;
3. Uchylenie przepisów przedłużających bieg terminów na opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
4. Skrócenie okresów, w których cudzoziemiec powinien posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, wszczętych w okresie 3 lat następujących po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
V. Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546) przewiduje się wprowadzenie opłaty skarbowej z tytułu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w przypadku, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jako konsekwencję zmian wprowadzanych w ww. ustawie.
Ponadto, w przepisach końcowych projektu ustawy – art. 7-10 przewiduje się szczególną regulację o charakterze czasowym, przewidującą uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed dniem 14 marca 2020 r. (tj. przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Szefernaker Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry