Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID245
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2019 r. ​

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Częściowe rozdysponowanie, na podstawie uchwały Rady Ministrów, środków rezerwy celowej poz. 19 (ok. 771 tys. zł na wynagrodzenia w przeliczeniu na 32 pełnozatrudnionych w grupie członków korpusu służby cywilnej od 1 października 2019 r.) wynika z konieczności wsparcia priorytetowych zadań Rządu w:
1) Ministerstwie Cyfryzacji (ok. 73 tys. zł w przeliczeniu na 3 pełnozatrudnionych) na:
a) budowę i utrzymanie serwisu informacyjnego „Interaktywna Mapa Inwestycji w Polsce” – środki w przeliczeniu na 2 pełnozatrudnionych;
(zadanie nowe o szerokim ogólnopolskim zasięgu. Wymaga ono współpracy z licznymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Efektem realizacji zadania będzie poinformowanie społeczeństwa o rezultatach pracy Rządu. Projekt był przedstawiony 15 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Rady Ministrów);
b) nadzór nad krajowym schematem identyfikacji elektronicznej – środki w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego;
(zadanie wpisuje się w priorytety Rządu związane z zapewnieniem dostępności i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Na uwagę zasługuje także zwiększony w 2019 r. wymiar realizowanego zadania).
Podstawę kalkulacji środków stanowiła wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie, tj. 8 120 zł (bez pochodnych płaconych przez pracodawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego).
2) Ministerstwie Energii (ok. 171 tys. zł w przeliczeniu na 8 pełnozatrudnionych) na:
a) obsługę nowego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji ­– środki w przeliczeniu na 3 pełnozatrudnionych;
(w OSR do projektu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uwzględniono zatrudnienie w ME 3 pracowników odpowiedzialnych za realizację tego zadania);
b) rozpatrywanie wniosków o uchylenie skutków nacjonalizacji przedsiębiorstw górniczych i przemysłowych przeprowadzonych w latach 1946-1965 – środki w przeliczeniu na 5 pełnozatrudnionych;
(w trakcie posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 15 października 2018 r. Minister Energii uzyskał potwierdzenie możliwości wystąpienia o środki na dodatkowe środki na realizację tego zadania).
W przypadku  zadania 2a podstawę kalkulacji środków stanowiła wysokość wynagrodzenia szacowana w oparciu o założenia zawarte w OSR do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
tj. 7 361 zł (bez pochodnych płaconych przez pracodawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Kwota ta jest wyższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie (7 009 zł). Związane jest to z koniecznością zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kierunkowe wykształcenie, umiejętności merytoryczne oraz doświadczenie.
W przypadku zadania 2b podstawę kalkulacji środków stanowiła wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie, tj. 7 009 zł (bez pochodnych płaconych przez pracodawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego).
3) Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (ok. 213 tys. zł w przeliczeniu na 7 pełnozatrudnionych) na:
a) gospodarowanie widmem radiowym (rozdysponowanie pasma 3,7 GHz na potrzeby technologii 5G) – środki w przeliczeniu na 5 pełnozatrudnionych,
(zadanie nowe, które będzie musiało zostać zrealizowane w krótszym okresie czasu niż pierwotnie zakładano  (rozdysponowanie widma  z pasma 3,7 GHz  ma nastąpić do połowy 2020 r.). Zadanie ma  istotny wpływ na wysokość dochodów budżetu państwa).
b) zadanie związane z prawidłowym naliczaniem, pobieraniem i dochodzeniem należności – środki w przeliczeniu na 2 pełnozatrudnionych
(zadanie ma  istotny wpływ na wysokość dochodów budżetu państwa, których zwiększenie jest priorytetem Rządu.
Na uwagę zasługuje także zwiększony wymiar realizowanego zadania).
W przypadku zadania 3a podstawę kalkulacji środków stanowiła wysokość wynagrodzenia wnioskowanego przez dysponenta, tj. 11 502 zł (bez pochodnych płaconych przez pracodawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Kwota ta jest wyższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie (6 679 zł). Związane jest to z koniecznością zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie, umiejętności merytoryczne oraz doświadczenie. Niezbędna jest wiedza techniczna z zakresu radiokomunikacji, elektroniki lub telekomunikacji, wiedza z zakresu wdrażania nowoczesnych metod gospodarowania widmem, znajomość zagadnień w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz znajomość języków obcych.
W przypadku  zadania 3b podstawę kalkulacji środków stanowiła wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie, tj. 6 679 zł (bez pochodnych płaconych przez pracodawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego).
4) Urzędzie Regulacji Energetyki (ok. 288 tys. zł w przeliczeniu na 12 pełnozatrudnionych) na:
a) obsługę nowego mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – środki w przeliczeniu na 5 pełnozatrudnionych
(w OSR do projektu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uwzględniono zatrudnienie w URE 5 pracowników odpowiedzialnych za realizację tego zadania);
b) rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców o ustalenie statusu instalacji, urządzeń lub sieci w związku z nowymi obowiązkami wynikającymi z przyjętych przez Komisję Europejską kodeksów sieciowych – środki w przeliczeniu na 7 pełnozatrudnionych
(OSR do projektu ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje zatrudnienie 7 wysokiej klasy specjalistów w URE w związku z realizacją nowych zadań wynikających z nowych regulacji prawnych).
W przypadku zadania 4a podstawę kalkulacji środków stanowiła wysokość wynagrodzenia szacowana w oparciu o założenia zawarte w OSR do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, tj. 7 130 zł (bez pochodnych płaconych przez pracodawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego).  W przypadku zadania 4b podstawę kalkulacji środków stanowiła wysokość wynagrodzenia wnioskowanego przez dysponenta, tj. 8 746 zł  dla 2 pełnozatrudnionych oraz 8 588 zł dla 5 pełnozatrudnionych.
Przyjęte do kalkulacji miesięczne wysokości wynagrodzeń są wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie (7 026 zł). Związane jest to z koniecznością zatrudnienia wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kierunkowe wykształcenie, umiejętności merytoryczne oraz duże doświadczenie.
5) Urzędzie Morskim w Szczecinie (ok. 26 tys. zł w przeliczeniu na 2 pełnozatrudnionych) − na budowę i wdrożenie systemu teleinformatycznego na potrzeby rejestru jachtów i innych jednostek pływających
(w OSR do projektu ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających (...) przyjęto, że dla zapewnienia prawidłowej obsługi bazy danych niezbędne będzie zatrudnienie w UM w Szczecinie 2 osób).
Podstawę kalkulacji środków stanowiła wysokość wynagrodzenia wnioskowanego przez dysponenta, tj. 4 244 zł (bez pochodnych płaconych przez pracodawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego). Kwota ta jest niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2018 r. członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie (5 178 zł).
Sprawna realizacja wskazanych zadań wymaga sfinansowania wynagrodzeń nowych pracowników lub już zatrudnionych pracowników realizujących nowe zadania lub zadania wynikające ze zmian organizacyjnych. Przy opracowaniu uchwały zostanie uwzględniona konieczność racjonalnego wydatkowania środków budżetowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt uchwały zakłada rozdysponowanie części środków finansowych ujętych w ww. rezerwie celowej na wsparcie realizacji zadań wymienionych w pkt 1.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMinister - członek RM, Szef KPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMinister - członek RM, Szef KPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 września 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.09.2019
do góry