Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD502
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W obecnym stanie prawnym jakość handlowa żywności jest kontrolowana przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH) w zależności od etapu obrotu. IJHARS podlega ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych, a IH jest kierowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
To różne usytuowanie w strukturach administracji rządowej organów urzędowej kontroli żywności odpowiedzialnych za jej jakość handlową może być przyczyną wolniejszej reakcji na pojawiające się zagrożenia dla ekonomicznych interesów konsumentów.
W chwili obecnej zarówno organy IH, jak i IJHARS umiejscowione są w strukturach wojewódzkiej administracji zespolonej. Biorąc pod uwagę ogólnokrajowy zakres działalności organów urzędowej kontroli żywności, brak pionizacji tych służb w sposób istotny ogranicza efektywność ich działań.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie ustawy proponuje się powierzenie zadań kontrolnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych IJHARS przez wyłączenie ze struktur IH części pracowników realizujących obecnie kontrole w obszarze żywności i włączenie ich do struktur IJHARS wraz z odpowiednimi zmianami przepisów ustaw związanych z tym obszarem kontroli. Dotyczy to, w szczególności, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Ponieważ nadzór nad jakością handlową jest realizowany przez IJHARS i IH na podstawie tych samych przepisów (głównie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i przepisów szczególnych) propozycja realizacji tego nadzoru przez jedną inspekcję zarówno w produkcji, jak i w obrocie detalicznym (w hurtowniach, sklepach, na bazarach, itp.) może zapewnić pełniejsze wykorzystanie potencjału połączonych służb kontrolnych w realizacji różnych zadań związanych z  nadzorem nad jakością handlową żywności (ujednolicenie procedur kontrolnych, koordynowanie pracy inspektorów na wszystkich poziomach produkcji i obrotu przez jeden podmiot).
Wraz z nadzorem nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, zaproponowano w projekcie ustawy powierzenie IJHARS również innych kompetencji IH związanych z kontrolą żywności, tj. kontroli restauracji i działalności cateringowej, wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług w odniesieniu do żywności oraz z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług związanych z artykułami rolno-spożywczymi.
W celu pełniejszego wykorzystania potencjału służb urzędowej kontroli żywności zaproponowano  zmiany w strukturach inspekcji (odzespolenie) oraz w zasadach finansowania, co powinno wpłynąć na wyeliminowanie występującego obecnie zagrożenia niewystarczającego zabezpieczenia środków finansowych przez poszczególnych wojewodów na realizację ustawowych zadań IJHARS.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW UOKiK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.09.2019
do góry