Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID107
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020–2025

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest ustanowienie – „Programu budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020–2025”, zwanego dalej „Programem”.
Program jest uzupełnieniem zadań realizowanych przez Rząd mających na celu likwidację wykluczenia komunikacyjnego oraz stanowi istotny wkład w rozwój infrastruktury kolejowej  i zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla lokalnych społeczności. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju Program wpisuje się w wytyczne i przepisy na szczeblu krajowym oraz Unii Europejskiej przez realizację zadań służących poprawie infrastruktury pasażerskiej.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Głównym celem Programu jest zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla lokalnych społeczności przez uzupełnienie lokalnej i regionalnej punktowej infrastruktury pasażerskiej, jak również ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego, co umożliwi pasażerom dostęp do komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej oraz będzie skutkować poprawą wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów kraju, przy wsparciu ze środków pochodzących z dokapitalizowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez Skarb Państwa.
Program przewiduje, że:
1. w ramach kwoty 1 000,0 mln zł zostaną m.in.:
- zbudowane/zmodernizowane przystanki kolejowe w liczbie 200 na terenie całego kraju, ułatwiające korzystanie z transportu kolejowego i wpływające na udrożnienie komunikacyjne wykluczonych komunikacyjnie lub zagrożonych takim wykluczeniem miejscowości, w tym zostanie zwiększona liczba przystanków kolejowych, na których będą mogły zatrzymywać się pociągi dalekobieżne,
- sfinansowane zadania związane z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych,
2. nastąpi aktywizacja regionów wykluczonych komunikacyjnie. Warunkiem realizacji inwestycji będzie deklaracja właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego o korzystaniu z wybudowanej infrastruktury.
Realizacja celów Programu umożliwi dostęp do transportu kolejowego osobom z regionów wykluczonych komunikacyjnie, przez stworzenie warunków do rozbudowy sieci przystanków kolejowych na liniach kolejowych, co będzie miało przełożenie na wzrost mobilności i lepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.
Realizację Programu przewidziano na lata 2020–2025. Realizatorem i wykonawcą Programu będzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Realizacja Programu powierzona zostanie na podstawie umowy określającej warunki wykorzystania środków pochodzących z dokapitalizowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez Skarb Państwa na sfinansowanie projektów inwestycyjnych.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Bittel Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry