Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD350
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), w szczególności w zakresie wdrażania RLKS przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
2. Wątpliwości dotyczące zakresu informacji, jakie powinny zostać zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o  udzielenie wsparcia, a co za tym idzie zakresu oceny operacji przez lokalną grupę działania (LGD) podczas procesu wyboru operacji. Dodatkowo wątpliwości interpretacyjne budzi, czy przez wskazane w ustawie warunki udzielenia wsparcia należy rozumieć warunki określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych funduszy wymienionych w art. 32 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) (EFSI) lub na podstawie tych przepisów, czy też jako warunki dodatkowe, określone przez LGD, specyficzne dla danego naboru wniosków.
3. Brak spójności pomiędzy treścią wniosku o udzielenie wsparcia złożonego do LGD, a treścią wniosku będącego załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w przypadku ustalenia przez LGD w wyniku postępowania w sprawie wyboru operacji prowadzonego w trybie art. 21 ustawy RLKS, kwoty wsparcia niższej niż wskazana we wniosku o udzielenie tego wsparcia przez wnioskodawcę. Fakt ten jest identyfikowany jako przeszkoda w efektywnym wdrażaniu RLKS przy udziale środków EFRR oraz EFS.
4. Rozbieżność pomiędzy regulacjami zawartymi w art. 23 zmienianej ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PS”. Przepisy ustawy PS po wejściu w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 finansowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) przewidują możliwość zastosowania przez zarząd województwa trybu negocjacji z wnioskodawcą, tj. dokonania poprawy lub uzupełnienia projektu w części dotyczącej spełniania kryteriów wyboru projektów w zakresie określonym w regulaminie konkursu. W przypadku RLKS, gdzie kryteria wyboru operacji są określane przez LGD, a nie zarząd województwa i gdzie wybór operacji jest kompetencją zastrzeżoną dla LGD na podstawie przepisów wspólnotowych (rozporządzenie nr 1303/2013), zastosowanie regulacji tożsamej do określonej w przepisach ustawy PS nie jest możliwe. Jednakże w przypadku RLKS realizowanego przy udziale środków EFRR oraz EFS, istniałaby możliwość zastosowania przez zarząd województwa pewnego marginesu negocjacji z wnioskodawcą, na bazie rozwiązania przyjętego w ustawie PS, jednak w obecnym stanie prawnym jest to znacząco utrudnione ze względu na przepis dotyczący ograniczenia
w zakresie modyfikacji wniosku o udzielenie wsparcia prowadzącej do jego istotnej modyfikacji.
5. Krótki, bo zaledwie siedmiodniowy termin na usunięcie we wniosku braków, oczywistych omyłek oraz innych, zidentyfikowanych przez samorząd województwa nieprawidłowości jest identyfikowany jako przeszkoda w efektywnym wdrażaniu RLKS przy udziale środków EFRR oraz EFS.
6. Obowiązujące brzmienie przepisów zmienianej ustawy powoduje trudności w prawidłowym obliczeniu końcowych terminów na dokonanie przez LGD określonych czynności w procesie szeroko rozumianego wyboru operacji. Termin na poinformowanie przez LGD podmiotu ubiegającego się o wsparcie o wyniku wyboru operacji wynosi 52 lub 59 dni, w zależności od tego, czy termin ulegał wydłużeniu z powodu wezwania przez LGD podmiotu ubiegającego się o wsparcie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w trakcie rozpatrywania przez LGD wniosku o udzielenie wsparcia. Z doświadczeń z wdrażania RLKS wynika, że możliwość wzywania przez LGD podmiotu ubiegającego się o wsparcie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w trakcie rozpatrywania przez LGD wniosku o udzielenie wsparcia jest powszechnie stosowana, co oznacza, że w praktyce termin ten wynosi zawsze 59 dni.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Dodanie do zakresu informacji, jakie muszą zostać zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia dodatkowego elementu w postaci „warunków wyboru operacji”, tj. warunków które LGD może określić dla danego naboru wniosków, w celu zapewnienia najpełniejszej spójności operacji z LSR. Jednocześnie, z doświadczeń wynikających z wdrażania wielofunduszowego RLKS, w szczególności ze środków EFRR i EFS wynika, że pożądane jest aby w ogłoszeniu o naborze wniosków, oprócz kryteriów wyboru operacji oraz warunków wyboru operacji znalazły się także warunki udzielenia wsparcia, określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych EFSI lub na podstawie tych przepisów. Rozwiązanie takie zapewni wnioskodawcy kompleksową informację na temat zasad i warunków udzielenia wsparcia ze środków poszczególnych EFSI, co przyczyni się do prawidłowego przygotowania założeń operacji oraz wniosku o udzielenie wsparcia.
2. Nadanie nowego brzmienia przepisowi, który stanowi o ograniczeniu w zakresie możliwości dokonywania istotnej modyfikacji wniosku o udzielenie wsparcia w procesie uzupełnienia tego wniosku prowadzonego na etapie oceny dokonywanej przez zarząd województwa, przez dodanie możliwości modyfikacji wniosku, o ile nie wpływa to na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.
3.Dodanie nowego przepisu dotyczącego możliwości dokonania modyfikacji wnioskowanej kwoty wsparcia oraz innych zmian we wniosku wynikających ze zmiany tej kwoty, w sytuacji ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana przez podmiot ubiegający się o wsparcie, gdyż jego brak jest sygnalizowany jako przeszkoda we wdrażaniu RLKS w przypadku realizacji operacji ze środków EFRR i EFS. Fakultatywny charakter regulacji oznacza, że zarząd województwa ma możliwość a nie obowiązek wzywania wnioskodawcy do aktualizacji wnioskowanej kwoty wsparcia. Zmiana ta usunie także ewentualne przeszkody do zastosowania przez zarząd województwa trybu negocjacji z wnioskodawcą, na wzór rozwiązania przewidzianego w art. 45 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 finansowej – w przypadku realizacji operacji ze środków EFRR i EFS.
4. Wydłużenie terminu na usunięcie braków, oczywistych omyłek oraz innych nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia (w tym np. w zakresie nieprawidłowego wypełnienia wniosku, tj. w sposób niezgodny z zasadami określonymi w instrukcji jego wypełniania) zidentyfikowanych przez zarząd województwa w trakcie jego oceny. Zmiana ta wynika z doświadczeń we wdrażaniu RLKS w przypadku realizacji operacji ze środków EFRR i EFS.

Wprowadzenie przejrzystej regulacji, ułatwiającej prawidłowe zastosowanie przepisów w zakresie terminów na dokonanie przez LGD określonych czynności w procesie szeroko rozumianego wyboru operacji. Proponuje się wskazanie jednego, sześćdziesięciodniowego, ostatecznego terminu, w trakcie którego LGD ma obowiązek dokonać wszystkich czynności. Proponowana zmiana ułatwi praktyczne zastosowanie przepisów, jednocześnie nie powodując nadmiernego wydłużenia terminu na dokonanie wyboru operacji oraz poinformowanie podmiotów ubiegających się o wsparcie o wyniku tego wyboru.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRyszard Zarudzki Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 czerwca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.07.2018
Rejestr zmian